Biblioteket medverkar till studenters lärande i en forskningsförankrad utbildning. Du som är lärare är välkommen att boka undervisning i informationssökning till dina studenter - det vill säga i att söka, värdera, samla och använda vetenskaplig information. Målsättningen är att studenter under sina universitetsstudier ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationskällor och informationssökning och att de ska få kompetens att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde. Dessa färdigheter betonas i högskolelagens 1 kap. 8§.

Att söka och värdera information som en del av alla studenters utbildning

Undervisningen kan se ut på olika sätt och anpassas efter hur den specifika kursen är upplagd och efter studenternas behov. Den kan till exempel ges som föreläsning eller workshop, men också i form av digitalt lärandestöd till exempel genom sökguiderfilmer eller genom moduler i Canvas.

Undervisningen planeras tillsammans med ansvarig lärare. För att uppnå bästa resultat integreras undervisningen i de ordinarie kurserna och ges återkommande, i progression, genom studenternas utbildning.

  • introduktion till bibliotekets tjänster och resurser 
  • relevanta databaser och informationsresurser för ämnesområdet 
  • var och hur forskning publiceras inom ämnesområdet 
  • sökstrategier och sökteknik 
  • källkritik och sökkritik 
  • referenshantering och referenshanteringsprogram 
  • systematisk informationssökning

...illustreras här genom progressionsplaner för fyra olika utbildningar på Malmö universitet: 

Om du har frågor, kontakta oss gärna!


email icon biblioteket@mau.se