Vetenskaplig publicering har traditionellt inneburit att författaren överlåtit sina ekonomiska rättigheter till förlagen som i sin tur tillgängliggör materialet via prenumerationer och försäljning. På senare tid har det blivit allt vanligare med publiceringsmodeller som på något sätt gör materialet fritt tillgängligt i kombination med att upphovsrätten ligger kvar hos författaren.

När du publicerar en artikel i en tidskrift ingår du vanligtvis ett publiceringsavtal med förlaget. Detta avtal reglerar dina och förlagets rättigheter, respektive skyldigheter, gentemot varandra. Vanligtvis innebär detta avtal att merparten av den ekonomiska rätten övergår till förlaget. Du har då inte längre kvar rätten att fritt förfoga över ditt material utan måste fortsättningsvis förhålla dig till villkoren i avtalet.

Avtalet är bra att spara eftersom det kan finnas skäl att återkomma till det när du, som författare, vill använda publikationen i olika sammanhang.

Är din artikel publicerad i Sverige och inget avtal ingås ligger upphovsrätten kvar hos dig.

Är det en bok eller ett bokkapitel publicerad i Sverige och inget avtal ingås träder Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 31-38 §§ in och reglerar förhållandet mellan förlag och författare.

Att publicera med öppen tillgång innebär att din publikation blir omedelbart fritt tillgänglig på Internet. Det innebär också, nästan alltid, att all upphovsrätt ligger kvar hos dig. Du har då obegränsade möjligheter att använda ditt material som du vill.

Det är vanligt att Creative Commons-licenser används i samband med open access-publikationer. Då kan du på ett enkelt sätt ge andra möjlighet att använda materialet.

Creative Commons

 

För att kunna publicera din artikel i fulltext i ett öppet arkiv (exempelvis MUEP) måste du säkerställa att detta är i enlighet med publiceringsavtalet. Uppgifter om förlagens riktlinjer kan hämtas från SHERPA/RoMEO. På tidskrifternas/förlagens webbplatser finns i allmänhet också dessa uppgifter. Därutöver ska informationen också finnas i det ingångna avtalet. Om artikeln är publicerad i en open access-tidskrift kan du med all säkerhet ladda upp filen i det öppna arkivet.

Förlagens bestämmelser skiftar och kan ibland vara svåra att praktiskt följa. Vissa förlag tillåter publicering under villkor att det är den sista författarversionen efter peer review-förfarandet som används. Då måste författaren själv skapa ett pdf-dokument av sin artikel som inte får innehålla förlagens slutliga layout och som kompletteras med ett försättsblad med information om artikelns förlagspublicering. I MUEP skapas ett sådant försättsblad automatiskt om filen är en författarversion.

Det är också vanligt att förlagen har infört ett embargo som innebär att inkluderingen av fulltexten kan ske först efter att en tid gått efter den officiella publiceringen, ibland så lång tid som 24 månader. Uppgifter om detta finns också i SHERPA/RoMEO.

Många forskare har profiler i olika forskarnätverk som till exempel ResearchGate och Academia.edu. I dessa tjänster kan du lägga in information om dina publikationer och också ladda upp artiklar i fulltext. Dessa nätverk betraktar förlagen som kommersiella tjänster och är därför mindre benägna att tillåta författare ladda upp fulltext av artiklar.

Ofta finns också möjligheten för intresserade att genom tjänsten be författare om en kopia på en artikel. Denna delning reglerar flera förlag via publiceringsavtalet.

Att inkludera publicerade artiklar i en tryckt sammanläggningsavhandling är oftast inga problem. Däremot kan det i publiceringsavtalet finnas restriktioner avseende möjligheterna att inkludera artiklar i en avhandling som läggs upp i MUEP eller annat öppet arkiv. Det kan också finnas begränsningar vad gäller försäljning av avhandlingen.

I det fall det rör sig om artiklar som ännu inte är publicerade ligger upphovsrätten kvar hos författaren. Det som istället behöver kontrolleras är att det förlag som artikeln så småningom är tänkt att skickas in till inte motsätter sig detta. Det kan betraktas som en ”tidigare publicering” att tillgängliggöra artikeln i direkt anslutning till disputationen.