Strategiska val vid publicering handlar om var och hur du väljer att publicera dig. Kontakta gärna biblioteket för råd om hur du som forskare väljer en högkvalitativ publiceringskanal samtidigt som dina forskningsresultat får så stor spridning som möjligt.

Frågor som biblioteket kan hjälpa till med är exempelvis

 • val av tidskrift för publicering
 • information om forskningsfinansiärernas krav
 • hur man ansöker hos finansiären om extra medel för open access-publicering
 • hur Malmö universitets open access-policy fungerar
 • hur man får sprida sina resultat enligt upphovsrättslagen

Det är fördelaktigt både för din egen del och för Malmö universitet om du väljer att publicera dig så att forskningsresultaten får maximal spridning.

 1. Publicera dig där du når ut bäst till dina läsare.
 2. Säkerställ att ämnet täcks i den tidskrift du väljer för publicering, i synnerhet om din forskning är tvärvetenskaplig.
 3. Titta noga på tidskriftens rykte, t.ex. utifrån impact factor, storleken på läsekretsen, peer review-processen, kvaliteten på accepterade artiklar och artiklarnas referenslistor. 
 4. Undersök var, i vilka databaser och söktjänster, tidskriften indexeras så att din artikel kan hittas av andra (kallas ibland abstracting).
 5. Välj open access-tidskrifter om möjligt.
 6. När du väljer bokförlag, undersök hur förlaget lyckats i sin utgivning av liknande titlar och titta på vem förläggaren är.
 7. Säkerställ att du kan behålla din upphovsrätt även efter publiceringen.
 8. Publicera dig tillsammans med andra, gärna vid andra lärosäten.
 9. Använd ett tydligt författarnamn och se till att din tillhörighet blir korrekt.
 10. Registrera dig med ORCID, ResearchID eller motsvarande.
 11. Registrera och ladda upp dina publikationer i ditt lärosätes öppna arkiv (MUEP).
 12. Var aktiv i sociala medier och i forskarnätverk.

Försök hitta tidskrifter med hög kvalitet och stor genomslagskraft inom ditt område. Kontakta gärna biblioteket för din fråga eller använd databaserna nedan för att få förslag på tidskrifter inom ämnesområden. Komplettera gärna det urval du finner med att undersöka tidskrifternas tillåtelser för spridning av publikationerna, open access, eftersom detta också kan påverka genomslaget av forskningen.

En möjlighet är att utgå från de ämneslistor du kan hitta i Web of Science-databaserna, där det går att hitta tidskrifter med hög impact inom ditt område. I WoS-gränssnittet hittar du också Journal Citation Reports

 • Den fritt tillgängliga databasen SCImago journal & country rank kan ge förslag på tidskrifter inom ämnesområden. Här ingår dock inte impact factor som ett av måtten
 • Google Scholar Metrics: Här görs urvalet utifrån måttet h-index, beräknade från Google Scholar-data (vilken är mindre kontrollerad än Web of Science och Scopus)
 • Vissa böcker/bokkapitel genomgår peer review-granskning. För bokpublicering är det annars oftast förlagets generella kvalitet och den/de personer som ingår i redaktionen som utgör en stämpel för kvaliteten på en vetenskaplig bok.
 • För tidskrifter ska det klart och tydligt framgå med vilken periodicitet publicering äger rum.
 • Tidskriften ska indexeras i bibliografiska databaser.
 • Tydlig och komplett kontaktinformation ska finnas på webbsidan och ska bestå av en företagsadress, universitetsadress eller annan myndighetsadress.
 • Ifall tidskriften använder sig av en betalningsmodell med artikelavgifter vid publicering ska kostnaden för publicering tydligt framgå och vara lätta att hitta.
 • Information om ägarskap och styrning av tidskriften ska framgå av tidskriftens webbsida. Informationen ska inkludera en fysisk adress samt namn på ansvariga personer.
 • Referentbedömningen/peer review-processen ska vara av slaget oberoende referent-bedömning, gjord av ämnesexperter som inte är personer som ingår i utgivarens redaktionspersonal. Tydliga instruktioner ska finnas för författare om hur publiceringsprocessen och reviewförfarandet går till.
 • Tidskriften ska ha redaktionspersonal av sådan sammansättning och storlek att tidskriftsarbetet ska kunna utföras  (diskutera gärna med en kollega vid behov). Redaktionspersonalen ska bestå av experter inom det fält som tidskriften representerar.
 • Tidskrifts-eller bokförlag ska ha tydliga riktlinjer kring hantering av jävs-eller intressekonflikter mellan förläggare, författare och granskare och dessa riktlinjer ska finnas lättillgängliga på webbsidan.

På OA-marknaden finns ett antal mindre seriösa aktörer, mer intresserade av ekonomisk vinning än vetenskaplig kvalitet. Förutom att undersöka en tidskrifts kvalitet utifrån de vanliga kriterierna, finns följande som ofta kännetecknar de oseriösa förlagen:

 • Aggressiv marknadsföring via mejl. Ofta ber de om publikationer med referens till något de utger sig för att ha läst eller sett på en konferens.
 • Förlagen har ofta startat orimligt många tidskrifter under kort tidsperiod
 • Ofta har både förlag och tidskrifter namn/loggor/hemsidor som påminner starkt om etablerade och välrenommerade tidskrifter/förlag
 • Inga eller otydliga uppgifter kring publiceringsavgifter
 • Orimligt snabb peer review-process
 • Ofta få artiklar per nummer, ibland med samma författare till flera av artiklarna
 • Fejkade bibliometriska siffror, antingen att de falskeligen påstår sig ha till exempel Journal Impact Factor eller att de anger tveksamma bibliometriska mått, till exempel. Universal Impact Factor, Global Impact Factor
 • I värsta fall är personerna på editorial board inte medvetna om att de är listade som redaktörer
 • Det finns exempel på tidskrifter som kidnappats, där en exakt kopia av en välkänd tidskrifts hemsida satts upp på nätet i syfte att lura till sig publiceringsavgifter. Var uppmärksam!

En snabb första koll är att söka på tidskriftstitel i DOAJ (Directory of Open Access Journals), finns inte tidskriften, sök på förlaget och se om de har andra tidskrifter listade. Det kan också vara bra att göra en sökning i Google på tidskriften och/eller förlaget för att se om någon delat med sig av sina erfarenheter av att publicera sig där.

Vid Högskolan i Borås har man tagit fram en bra guide för vägledning vid val av open accessförlag.

I MUEP registrerar du artiklar, avhandlingar, rapporter etc. som du gjort under din tid som forskare vid Malmö universitet. Om du har rätt att publicera hela arbetet fritt på nätet, deponerar du också en kopia av den i MUEP.

Publiceringen gör du själv genom att logga in i MUEP och fylla i uppgifter om ditt arbete i publiceringsformuläret.

Så här gör du:

 1. Kontrollera om du har rätt att göra publikationen fritt tillgänglig - hjälp finns på sidorna om Open access. Du behöver en PDF-fil av din publikation, särskilda regler för dess utformning kan vara olika mellan förlagen.
 2. Publikationer kan registreras av medförfattare eller importeras in i MUEP av biblioteket från Web of Science och PubMed. Kontrollera om din publikation redan finns i MUEP. Se sökning i SwePub. Lägg t. ex. till ditt efternamn och gör om sökningen.
 3. När du gjort detta gå in på https://muep.mau.se
 4. Logga in, länken Login finns högst upp till höger, men också i högermenyn under rubriken My account.
 5. Klicka på Start a new submission.
 6. Det första steget är att välja vilken samling ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp rätt publikationstyp i den alfabetiska listan, samt det område publiceringen tillhör. Klicka på Next.
 7. Nästa steg är att godkänna avtalet, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. Läs gärna igenom avtalet för publicering i MUEP.
 8. På nästa sida fyller du nu i uppgifterna om ditt arbete; författare, titel, serie där arbetet publicerats, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.
 9. Därefter är det dags att ladda upp fulltexten. Gör detta genom att klicka på "Browse" och leta upp din fil på din dator. Vill du inte ladda upp en fil går du bara vidare med Next.
 10. I nästa två steg har du möjlighet att ändra om något blivit fel i inläggningen. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission

När registreringen är klar kommer arbetet att gå via ditt område för kontroll, och sen till biblioteket för bibliografisk/datakvalitets-kontroll. Därefter blir arbetet publikt och kan sökas upp i databasen. Du får samtidigt ett besked per e-post med länken till arbetet och att det publicerats i MUEP.

Om ditt arbete syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av MUEP-administratörerna. 

Om ditt arbete syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har arbetet skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på arbetets titel och klicka igenom de olika stegen.

Har du frågor? Kontakta oss!


email icon publiceringsservice@mau.se