Fakta

Kontaktperson:
Mikael Sonesson
Finansiärer:
  • FOU Region Kronoberg
  • Folktandvården Region Kronoberg
  • Svenska Tandläkaresällskapet
Samarbetspartners:
  • Specialistkliniken i Ortodonti Växjö
  • Folktandvården
  • Region Kronoberg; Avdelningen för Ortodonti
Projektperiod:
01 april 2013 - 01 december 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Tandregleringsbehandling syftar till att skapa god funktion, estetik och stabilitet. För att åstadkomma god stabilitet är det viktigt att retinera det uppnådda behandlingsresultatet för att förhindra recidiv, dvs. tänderna rör sig i riktning mot sina ursprungliga positioner.

De forskningsfrågor som beaktas i detta projekt kan härledas från, av SBU och Cochrane Collaboration Group, identifierade kunskapsluckor och kliniska behov inom tandregleringsvården. Därför är de övergripande syftena med projektet att systematisk studera en grupp patienter, under och efter retentionsfasen, och utvärdera om det

1) går att helt undvara retention på patienter som har behandlats med framdragning av retinerade hörntänder och 2) jämföra olika retentionsmetoder och om omfattning av retentionen har betydelse för stabiliteten av överkäkens fronttänder och slutligen 3) jämföra kostnadseffektiviteten för olika retentionsmetoder av överkäkens fronttänder.

Projektet stöds av en väl etablerad samverkan mellan Odontologiska fakulteten, Malmö högskola och Region Kronoberg, Folktandvården.

För att uppnå ett så högt vetenskapligt underlag som möjligt utförs en prospektiv studie som omfattar 60 patienter mellan 11 och 19 år som har behandlats med framdragning av retinerade hörntänder samt en randomiserad kontrollerad studie omfattande 120 ungdomar mellan 11 och 19 år. Efter accept om deltagande och inför retention randomiseras ungdomarna till tre grupper om 40 patienter i vardera gruppen. Grupp A får bondad tråd 13-23, Grupp B får bondad tråd 12-22, och Grupp C får en avtagbar Essix-skena som omfattar tänderna 17-27. Analys kommer att ske oavsett utfall i en intention-to-treat (ITT) ansats. Huvudsakliga utfallsmått är: stabilitet av tandpositioner enligt irregularitetsindex samt totalkostnad innefattande direkta och indirekta kostnader som ställs i relation till uppnådd stabilitet av behandlingsresultaten.