Forskarskolans övergripande mål är att stärka kunskap inom området oral hälsa på forskarnivå och syftar till att stimulera forskning av hög kvalitet för tandhygienistprofessionen.

Om forskarskola i oral hälsa

Forskningsområdet oral hälsa, som inriktas på prevention och orsaksbehandling av några av världens vanligaste sjukdomar karies och parodontit, är av stor betydelse för oral hälsa och livskvalitet. Forskningsområdet är eftersatt globalt och behovet av ökad kunskap är stort.

Målet med forskarskolan är att driva forskning inom hälsofrämjande vetenskapsområden genom att:

  • Erbjuda en forskarskola med unika möjligheter till fördjupning och nätverksbyggande inom forskningsområdet oral hälsa.
  • Erbjuda forskarutbildning för forskningsprojekt av hög kvalitet med relevans för tandvårdens behov av ny och ökad kunskap inom oral hälsa, men även relaterat till behov inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
  • Erbjuda doktorander en relevant kunskapsgrund genom föreläsningar, seminarier och möjligheter för doktoranderna att presentera sina forskningsprojekt under hela utbildningen. De sammanhållande kurserna i forskarskolan avser att öka kunskap om begrepp och forskningsmetoder för att studera och förstå komplexa processer relaterade till forskningsområdet oral hälsa. Forskarskolan avser också att stimulera till att skapa nätverk för både doktorander och handledare genom olika aktiviteter.

 

Översikt av forskarskolans upplägg

Tyngdpunkten för forskarskolans kurser och seminarier ligger på frågeställningar med relevans för tandhygienisternas område och vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner såsom odontologisk/biomedicinsk/ medicinsk/beteendevetenskaplig forskning. Forskarskolan förutsätter att doktoranderna ingår i en forskningsmiljö på sitt lärosäte.

Betoningen ligger på det tvärvetenskapliga samt hälsofrämjande kunskapsområdets utveckling. Avhandlings/uppsatsarbetet inom forskningsområdet finns i gränssnittet mellan tandvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för sådana studier.

Utbildningen i forskarskolan är uppbyggd kring fyra obligatoriska kursblock som är gemensamma för alla doktorander. Innehållet är specifikt anpassat till en relevant profil för doktorander i oral hälsa. Lärare och föreläsare i dessa kurser är i första hand forskare från de ingående lärosätena. De ämnesspecifika och tematiska kurserna kommer att vara av mer grundläggande karaktär och inkludera exempelvis studiedesign, statistik, epidemiologi, hälsoekonomi och etik, eller vara mer ämnesspecifika inom oral hälsa/odontologi. Innehållet kommer att skräddarsys efter deltagarnas intressen, handledarnas forskning och de gemensamma målen för forskarskolan.

Obligatoriska kursblock:

  • Block 1 Introduktion till vetenskap och forskning inom oral hälsa
  • Block 2 Forskningsmetoder och prevention inom oral hälsa
  • Block 3 Forskningskommunikation och etik
  • Block 4 Folkhälsa i relation till oral hälsa

Interaktivt nätverkande kommer att stimuleras mellan studenter, forskare och handledare, inom och utanför Sverige. Till forskarskolan kommer doktorander med sin individuella studieplan, handledare och planerade valbara forskarkurser.

Samarbetsformer och styrgrupp

Forskarskolan i oral hälsa utgör ett samarbete mellan Odontologiska fakulteten, Malmö universitet och avdelningen för Oral hälsa, Högskolan Kristianstad, med potential att utveckla ett nätverk med stöd från vårdutbildningar inom dessa lärosäten, exempelvis dietister, beteendevetenskapliga professioner och professioner inom vård av barn, äldre och medicinskt utsatta grupper.

Vill du söka forskarskolan Oral hälsa?

Se aktuella kurser och anmäl dig här