I dagens medialiserade, mångspråkiga och kulturellt heterogena samhälle genomgår villkoren och formerna för språkutveckling och litteraturläsning stora förändringar.

Skrivandet tar sig en mängd nya former i skärmkulturen. Den tryckta bokens ställning är inte längre lika självklar.

Mot denna bakgrund tar sig SPLIT an de grundläggande kommunikativa praktikerna – tala, lyssna, läsa, skriva, gestalta – i medielandskapet.

Dessa belyses som integrerade med både gamla och nya medielandskap, både i relation till de yngsta barnen och till de äldre, både i förhållande till skolans svenskämne och till andra kommunikativa miljöer i samhället.

SPLIT är knutet till ett nätverk, som består av fem lärosäten:

  • Malmö universitet
  • Linköpings universitet
  • Umeå universitet
  • Södertörns högskola
  • Luleå tekniska universitet

Kurser och seminarier

Utbildningen i forskarskolan är uppbyggd kring fyra obligatoriska svenskämnesdidaktiska kurser som är gemensamma för alla doktorander. Lärare och föreläsare på dessa kurser är i första hand forskare från de ingående lärosätena.

Under förutsättning att doktorandernas allmänna studieplan så tillåter läses följande obligatoriska kurser:

  • Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp
  • Vetenskapliga metoder inom språk- och litteraturdidaktik, 7,5 hp
  • Medieekologiska teorier, 7,5 hp
  • Språk och litteraturdidaktisk fördjupningskurs (Seminarier), 7,5 hp

Kursernas innehåll och upplägg bereds i styrgruppen. För kursernas organisatoriska hemvist gäller ytterst att det lärosäte och den institution/motsvarande som ansvarar för kursen också formellt beslutar om dess inrättande med en kursplan som underlag.

I nätverket ingår språk- och litteraturdidaktiker från respektive lärosäte.

Kontakt övriga lärosäten

Linköpings universitet
Professor Bengt-Göran Martinsson
Institutionen för kultur och kommunikation
Tel: 013-282336
bengt-goran.martinsson@liu.se

Luleå tekniska universitet
Professor Anna Nordenstam
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Tel: 0920-491316
anna.nordenstam@ltu.se

Södertörns högskola
professor Per Ledin
Institutionen för kultur och lärande
Tel: 08-6084116
per.ledin@sh.se

Umeå universitet 
Professor Anders Öhman
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Tel: 090-786 65 80
anders.ohman@littvet.umu.se