Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiär:
  • Formas – Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Projektperiod:
01 september 2018 - 30 juni 2023

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur det går till när kommunala allmännyttiga bostadsbolag i praktiken svarar mot det nationella bostadspolitiska målet att främja en socioekonomisk blandning. Utgångspunkten är att allmännyttan är kommunernas främsta instrument att styra en blandning av upplåtelseformer i kommunen som helhet, vilket har sammankopplats med främjandet av socioekonomisk blandning och minskad segregation.

Svensk forskning har emellertid under senare år visat på parallella och motsägelsefulla tendenser på såväl residualisering som gentrifiering av allmännyttans bestånd. Lokala variationer av allmännyttans roll och betydelse för en blandningspolitik har visat sig vara betydande. Med utgångspunkt i variationen är syftet att studera blandningspolitiken i allmännyttan utifrån 1) policies 2) praktiker och 3) utfall.

Projektet, som använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa studier, studerar allmännyttiga företag över hela landet och genomför fallstudier i tio städer. Detta projekt är nära knuten till ett omfattande forskningsprogram som drivs av forskargruppen 2018–2023 med finansiering från allmännyttiga bostadsbolag i Malmö och Göteborg. Två doktorander kommer att knytas till studien och forskargruppen kommer bland annat att genomföra intervjuer, enkätundersökningar, analysera registerdata för att på ett heltäckande sätt analysera frågan om social blandning i och av kommunala bostadsföretag och dess implikationer för en social bostadspolitik.