Fakta

Finansiärer:
  • Länsförsäkringar
Ansvarig vid Mau:
Lisa Hellström
Affilierade:
  • Linda Beckman - Karlstads universitet
Samarbetspartners:
  • Mind
  • Länsförsäkringar
Projektperiod:
01 december 2019 - 31 maj 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Syftet med projektet är att undersöka vad som görs för att främja ungas psykiska hälsa, lyfta goda och verksamma exempel, att undersöka riskfaktorer för psykisk ohälsa samt identifiera vilka livsfärdigheter ungdomar anser viktiga för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det långsiktiga målet med forskningsprojektet är att få en ökad förståelse för barn och ungas upplevelser av psykisk hälsa för att kunna vägleda skola och andra aktörer i deras arbete med direkta åtgärder samt främjande och förebyggande insatser.

I det aktuella projektet ingår det att skapa en övergripande bild över vad som görs och vilket behov av åtgärder som finns för att öka barn och ungas ”livsfärdigheter” såsom emotionell stabilitet, kontroll, optimism, tillit till sin egen förmåga (European Commission, 2017) och bidra till deras inre trygghet, motståndskraft och goda psykiska hälsa. För att få en generell uppfattning om hur barn och unga idag mår kommer först en enkätundersökning bland ungdomar att genomföras där frågor om hälsa, tilltro till den egna förmågan och behov av stöd från vuxna kommer att kartläggas. I nästa steg kommer en enkätundersökning bland representanter från verksamheter och organisationer som möter barn och ungdomar, t. ex skola, hälso- och sjukvården samt olika föreningar och organisationer att genomföras.

De yrkesverksamma kommer att få svara på frågor om hur deras verksamhet arbetar med ungdomars psykiska hälsa. Deltagarna i enkätundersökningen kommer att tillfrågas om deltagande i fokusgrupper med vidare samtal om frågorna i enkäten. Därutöver kommer fokusgrupper med unga i åldrarna 16-25 år att genomföras, med separata grupper för flickor och pojkar. Projektet bygger således på två delstudier; 1) enkätundersökning och fokusgrupper med ungdomar samt 2) enkätundersökning och fokusgrupper med representanter från verksamheter som möter barn och ungdomar.