Fakta

Kontaktperson:
Laid Bouakaz
Finansiärer:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Laid Bouakaz
Affilierade:
  • Nihad Bunar och Mats Trondman
Samarbetspartners:
  • Nihad Bunar och Mats Trondman
Projektperiod:
01 september 2017 - 01 september 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

I fokus för projektet står nyanlända ungdomar i familj, nyligen invandrade till Sverige och som saknar kunskaper i svenska språket (Bunar 2010), i grundskolans tre sista år. Projektet ämnar undersöka, för det första, hur en uppsättning villkor i och utanför skolan påverkar ungdomarnas möjligheter till skolframgång och inkludering och, för det andra, hur ungdomarna själva förstår och hanterar dessa villkor i sin vardag.

Med villkor inom skolan avser vi framförallt organisatoriska (valet av mottagningssystem), sociala (relationer) ochsymboliska (föreställningar och representationer) strukturer för deras lärande. Med villkorutanför skolan avser vi relationsmönster i familjen, graden av det lokala samhälletsengagemang i flyktingmottagandet och integration och ungdomarnas sociala och symboliskapositionering i det lokala samhällets liv. Skolframgång uppfattar vi som att eleverna uppnårbehörighet till nationella gymnasieprogram. Inkluderingen innebär i sammanhanget att de nyanlända eleverna formellt (valet av mottagningsorganisation och dess upplägg) och informellt (erkännande och nätverk) får tillträde till skolans pedagogiska, sociala och demokratiska arenor (Nilholm & Göransson 2013) på lika verkande villkor som andra elever.