Fakta

Kontaktperson:
Sandra Jönsson
Finansiär:
  • Forte – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Laura Francioli University of Copenhagen
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Arbetsplatsmobbning – hur påverkar och påverkas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Arbetsplatsmobbning är ett allvarligt problem som får negativa konsekvenser för den utsatta individen, organisationen och samhället i stort. Det är ett utbrett problem då cirka 9 procent av de anställda i det svenska arbetslivet har upplevt mobbning. Tidigare forskning om arbetsplatsmobbning har huvudsakligen fokuserat antingen på den utsatta eller på förövaren. Detta innebär att en viktig aktör blivit förbisedd, nämligen de som bevittnar mobbning. Vi hävdar att det finns ett behov att flytta fokus från de individer som är direkt involverade i en mobbningssituation till vittnen och det organisatoriska sammanhanget.

Syfte och användningsområde

Syftet med projektet är att undersöka den komplexa situationen av arbetsplatsmobbning med särskilt fokus på vittnen. Projektet ska bidra med ny kunskap om arbetsplatsmobbning, vittnens agerande och dess relation till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Denna kunskap kan tillämpas av chefer och organisationer som en del av det förebyggande arbetet.

Teori och metod

För att kunna analysera den organisatoriska kontexten i relation till arbetsplatsmobbning och vittnens beteende kommer olika datainsamlingsmetoder att används (mixed-methods). Job Demands-Resources-teorin (J-DR), teorin om Psychosocial safety climate (PSC ) och ett genusperspektiv utgör den teoretiska ramen.

Följande forskningsfrågor kommer att behandlas:

  • Hur relateras olika organisatoriska faktorer till vittnens beteenden (ex. aktiv/passiv/konstruktiv/destruktiv) i en mobbningssituation?
  • Hur påverkar vittnens beteende mobbningssituationen och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Hur relateras vittnens beteende till PSC , hälsa, arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och avsikt att stanna i organisationen?

Empiri: genomförande och datainsamling

Det föreslagna projektet kommer att genomföras inom hälso- och sjukvården med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som deltagare. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer och genom enkätstudier (vid två tillfällen för att kunna samla longitudinella data).