Fakta

Kontaktperson:
Ann-Cathrine Bramhagen
Finansiär:
  • Malmö universitet - Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Ann-Cathrine Bramhagen
Samarbetspartners:
  • Professor dr.sc. Želijko Krznarić - Dep. of Gastroenterology at University Hospital Centre Zagreb
  • Professor dr.sc. Darija Vranešić Bender - Dep. of Internal Medicine At University Hospital Centre Zagreb
  • Professor dr. sc. Adriana Vince MD; University Hospital of Infectious Disease at Dr Fran Mihaljevic
Projektperiod:
01 december 2021 - 01 december 2023

Om projektet

Det är välkänt att en inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en vanligt förekommande kronisk sjukdom bland barn och unga och att prevalensen ökar globalt sett. Att vara ung och att vara tvungen att hantera ett liv med en kronisk sjukdom som IBD, kan vara en utmaning relaterat till risken för perioder med magsmärtor, diarréer, magblödningar, tillväxthämningar och anemi och som kräver en livslång medicinsk behandling. Således kan IBD ha en negativ inverkan på deras liv.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka unga personers upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom och deras hälsa utifrån olika perspektiv och i en internationell kontext.

Kontext

Den första studien, vilken kommer att bli en pilot studie, kommer att genomföras i Zagreb och sedan kommer andra länder i Balkan regionen och Sverige att inkluderas.

Kvalitativ design

Med hjälp av individuella intervjuer avser vi att belysa unga personers upplevelser av att leva med IBD utifrån ett fokus på deras i) fysiska hälsa ii) psykiska hälsa och iii) sexuella hälsa. Vi avser också att intervjua professionella som arbetar med denna målgrupp av unga.

Kvantitativ design

Vår kvantitativa del kommer att fokusera på IBD i relation till i) diet ii) teknologi iii) psykiska hälsa och iv) sexuella hälsa. Kostintaget kommer att undersökas genom att genomföra en randomiserad kontrollerad studie, RCT, där en interventions- grupp, IG, kommer att få matpaket med specialdesignad kost och kontrollgruppen kommer att få normalkost.

Innehållet i matpaketen kommer att vara blindade och specialkosten för IG kommer att anpassas för att främja återhämtning av tarmslemhinnan genom att förse IG med en balanserad, anti-inflammatorisk diet med t.ex. anpassade nivåer av fett, kolhydrater, socker och protein avsedda för IBD.

Denna del kommer att pågå i tre månader. Under dessa månader kommer deltagarna att bära en applikation, t.ex. smartwatches, som kan mäta hälsa/aktivitet. Tillsammans med basala mätningar såsom hjärtfrekvens kommer även information avseende aktivitetsnivå, diet, sömnmönster att inhämtas. Dessutom kommer applikationen även innehålla frågor gällande sexualitet och psykisk hälsa. Den kvantitativa delen kommer också att samla blod- och faeces- prover för analys av till exempel hemoglobin, total-järn, och kalprotektin.