Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiärer:
  • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • AFRY
  • Rädda barnen
  • Skånes stadsmission
Projektperiod:
11 november 2019 - 21 augusti 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Barns Bostad Först är ett projekt som söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaning som hemlöshet bland barnfamiljer utgör. Allt fler familjer drabbas av hemlöshet och konsekvenserna är allvarliga: att inte ha ett hem begränsar barns möjlighet att tillgodogöra sig utbildning, skapa relationer och upprätthålla rutiner för mat, lek och vila.

En dålig start i livet minskar möjligheterna till god hälsa och arbete i vuxen ålder, står i vägen för tillväxt och riskerar att cementera en negativ utveckling. Hemlöshet bland barnfamiljer skapar således inte bara individuellt lidande, vi ser konsekvenser i form av större ojämlikhet och ökande kostnader för samhället. Idag saknas i Sverige de strukturer som krävs att för att adressera detta komplexa problem. Varken offentliga institutioner, ideella krafter eller marknadens aktörer har kunnat lösa problemet på egen hand. Utgångspunkten för detta projekt är att behovsägare och lösningsägare behöver samarbeta på ett nytt sätt.

Syfte: Att minska hemlöshet bland barn

Kärnan i projektet är därför att upprätta kunskapsallianser mellan relevanta samhällsaktörer och därmed skapa en plattform där aktörerna i samverkan kan testa, utvärdera och implementera lösningar för att minska barns hemlöshet. I initieringsfasen ska aktörerna under tre så kallade kunskapslabb diskutera problem, förutsättningar och potentiella lösningar på samhällsutmaningen. Aktörerna ska undersöka redan existerande modeller, t ex Bostad Först, och utvärdera hur dessa kan anpassas efter barnfamiljers behov. Projektgruppen består av företrädare från Näringslivet (ÅF), akademin (Malmö universitet) och ideell sektor (Rädda barnen och Stadsmissionen). Till de tre kunskapslabben kopplas fler aktörer, där offentlig sektor blir en viktig part.