Fakta

Kontaktperson:
Nancy Russo
Finansiärer:
  • Forte – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Malmö universitet:
Nancy Russo
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Karin Tillberg Mattsson (Region Gävleborg)
  • Björn Hofvander (Lunds universitet)
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 juni 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

FN: s konvention för barnets rättigheter, barnkonventionen, blev inkorporerad som lag i Sverige den 1 januari år 2020, vilket ställer krav på att offentliga myndigheter mera aktivt använda sig av bestämmelserna i konventionen. En av de mera betydelsefulla artiklarna är artikel 12 där det anges att barn har rätt att delta aktivt i beslut om sina liv och få sina röster hörda, vilket kan leda till att mera kompetenta barnkonsekvensanalyser utförs.

Ett nyutvecklat samtalsverktyg, OmMej, ger barn möjlighet att göra just detta. Välfärdsprofessioner vilka kommer i kontakt med barn erhåller information avseende barnets egen uppfattning om sina svårigheter och behov av hjälp från myndigheten via appen OmMej, varpå insatser kan sättas in tidigare. Några kommuner har nyligen börjat använda verktyget och kommer att ingå i vår studie och utvärdering.

Ett tvärvetenskapligt team av forskare (juridik, psykologi och teknik) har utformat en kvalitativ studie för att undersöka uppstarts- och implementeringsprocessen med syftet att söka kunskap hur ett sådant verktyg kan ge stöd åt barns rättigheter till deltagande och hur det kan integreras i praktiken. Vikten av att engagera barn i sådana beslut är ett sätt att utveckla deras förmågor till varaktigt deltagande i det demokratiska samhället, vilket är av största vikt. Att fånga erfarenheter från dessa tidiga användare, före och efter implementeringen av OmMej, kommer att göra det möjligt att generera kunskap som kan användas för att stödja andra kommuner och verksamheter när de påbörjar resan vilket kan bidra till bättre interventioner och andra insatser för utsatta barn.