Fakta

Kontaktperson:
Angelica Wågby Gräfe
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Angelica Wågby Gräfe
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 mars 2018 - 21 april 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Förutsättningar för barn inom socialt arbete har förändrats mycket och attityden kring barn som aktiva subjekt är mer central än tidigare, vilket märks i intresset kring barns delaktighet och att barnkonventionen föreslås bli lag.

Vikten av att barns åsikter tydliggörs och beaktas under familjerättsliga processer har i forskning tidigare framhävts, samtidigt som flertalet tidigare studier påpekar familjerättssekreterares och domares brister gällande att beakta barnets åsikter. Det är emellertid fortfarande oklart hur barns delaktighet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning står i förhållande till det psykosociala måendet och till familjerelationerna, samt vilka konsekvenser hanterandet av barns delaktighet inom en utredningskontext får för barnen.

För att se vad delaktigheten har för förutsättningar samt vilken betydelse relationerna får i en utredningskontext behöver således upplevelserna från medverkan i utredningen och den kvarvarande betydelsen av detta undersökas närmre. Detta för att dels fördjupa förståelsen för barnets situation, dels för att förstå implikationerna av den intervention som utredningen innebär.

Syftet med studien är att belysa familjerelationers betydelse i förhållande till barns psykosociala hälsa i samband med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Detta görs genom en kvalitativ fenomenologisk forskningsmetod med djupintervjuer som datainsamlingsmetod.

Studien i sin helhet fokuserar på barnen men delstudierna fokuserar på mer än barnens egna perspektiv. I den andra delstudien kommer föräldrar tillfrågas om hur de har upplevt barnens situation under utredningen. Detta för att tillföra ytterligare aspekter och få en bredare förståelse för barns situation, så som den upplevs av både barn och föräldrar. På så vis kan insikt nås om vilket stöd och vilken hjälp dessa personer behöver, vilket kan ha en stor betydelse för det sociala arbetets praktik.