Delta i studie om familjerelationer i samband med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Just nu genomförs en studie som en del av forskarutbildningen i socialt arbete. Syftet med studien är att belysa familjerelationers betydelse för barns psykosociala hälsa i samband med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.

Som ett första steg i studien vill jag intervjua barn och unga i åldern 12-21 år som har varit med om en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Detta på grund av att föräldrarna har vänt sig till domstol för att de inte har kunnat komma överens om barnets vårdnad, boende och/eller umgänge. Eftersom jag är intresserad av att veta hur detta har påverkat barnet över tid får utredningen gärna ha skett för ungefär tre till fyra år sedan.

Är du intresserad av att delta i studien? Eller har du ett barn som du tror skulle vara intresserad? De som är med i studien kommer vara anonyma och detaljer som kan kopplas till en intervjuperson kan ändras. Jag önskar intervjua varje barn/ung person vid två tillfällen om ca 30 minuter till en timme vardera, med lite tid emellan.

Om du eller ditt barn är intresserad får du mer utförlig information både muntligt och skriftligt, och samtycke inhämtas. Medverkan i studien kan när som helst avbrytas.

Anmäl dig till studien

Anmäl dig till studien genom att kontakta:

Angelica Wågby

Om projektet

Förutsättningar för barn inom socialt arbete har förändrats mycket och attityden kring barn som aktiva subjekt är mer central än tidigare, vilket märks i intresset kring barns delaktighet och att barnkonventionen föreslås bli lag.

Vikten av att barns åsikter tydliggörs och beaktas under familjerättsliga processer har i forskning tidigare framhävts, samtidigt som flertalet tidigare studier påpekar familjerättssekreterares och domares brister gällande att beakta barnets åsikter. Det är emellertid fortfarande oklart hur barns delaktighet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning står i förhållande till det psykosociala måendet och till familjerelationerna, samt vilka konsekvenser hanterandet av barns delaktighet inom en utredningskontext får för barnen.

För att se vad delaktigheten har för förutsättningar samt vilken betydelse relationerna får i en utredningskontext behöver således upplevelserna från medverkan i utredningen och den kvarvarande betydelsen av detta undersökas närmre. Detta för att dels fördjupa förståelsen för barnets situation, dels för att förstå implikationerna av den intervention som utredningen innebär.

Syftet med studien är att belysa familjerelationers betydelse i förhållande till barns psykosociala hälsa i samband med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Detta görs genom en kvalitativ fenomenologisk forskningsmetod med djupintervjuer som datainsamlingsmetod.

Studien i sin helhet fokuserar på barnen men delstudierna fokuserar på mer än barnens egna perspektiv. I den andra delstudien kommer föräldrar tillfrågas om hur de har upplevt barnens situation under utredningen. Detta för att tillföra ytterligare aspekter och få en bredare förståelse för barns situation, så som den upplevs av både barn och föräldrar. På så vis kan insikt nås om vilket stöd och vilken hjälp dessa personer behöver, vilket kan ha en stor betydelse för det sociala arbetets praktik.

Fakta

Kontaktperson:
Angelica Wågby
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Angelica Wågby
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 mars 2018 - 31 oktober 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne: