Fakta

Kontaktperson:
Helena Bohman
Finansiär:
  • K2-Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik
Ansvarig vid Mau:
Helena Bohman
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Jean Ryan – Lunds universitet
  • Vanessa Stjernborg – Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
http://www.k2centrum.se/betydelsen-av-forandrad-tillganglighet-till-kollektivtrafik-kombinerade-metoder-i-praktiken

Om projektet

De senaste åren har tillgänglighet till kollektivtrafik belysts utifrån dess betydelse för hållbar utveckling – inte minst social hållbarhet. Det finns behov av att följa upp genomförda satsningar på kollektivtrafik och dess effekter på lokal och regional nivå för framtida beslutsunderlag. I dagsläget saknas ofta uppföljningar av investeringar i kollektivtrafik. Projektets syfte är att öka kunskapen kring effekter av såväl satsningar som neddragningar av kollektivtrafik. Detta görs genom att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder. Särskilt fokus läggs på att utveckla användningen av deltagande GIS-metoder som hittills sällan använts inom transportforskning. Detta för att kunna fånga upplevelser av förändringar av tillgänglighet till kollektivtrafik.

Studien baseras på två fallstudier – den ena i en urban kontext (Malmö) och den andra i en regional kontext (Västra Götaland), båda i storstadsområden. Valet av fallstudier belyser betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik i områden med såväl socioekonomiska som geografiska utmaningar.

Resultaten förväntas kunna:

  1. bidra till ökad kunskap om betydelsen av satsningar och neddragningar i kollektivtrafik;
  2. användas som underlag för framtida beslutsfattande; och
  3. bidra till en ökad förståelse för hur man kan inkludera människor i planeringsprocessen.