Fakta

Kontaktperson:
Patrik Hall
Finansiär:
  • Forte – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Mau:
Patrik Hall
Affilierade:
  • Linda Nyberg - Lunds universitet
  • Karl Löfgren - Wellington School of Government
Samarbetspartners:
  • Lunds universitet
  • Victoria universitet
Projektperiod:
01 juli 2019 - 30 juni 2022
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta forskningsprojekt är att beskriva och förklara expansionen av organisationsprofessionella inom offentliga organisationer. Denna grupp består av chefer och administratörer på hög nivå (t.ex. ekonomer, HR, strateger, kommunikatörer) vars primära roll är att hantera funktioner som kvalitetskontroll, granskning och redovisning, prestationsmätningar och organisatorisk marknadsföring.

Forskning tyder på att antalet organisationsprofessionella ökar i högre grad än personal i den offentliga sektorns kärnverksamhet, vilket har beskrivits som en minskning av "varma" händer (lärare, hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare) till fördel för fler "kalla" händer (chefs- och managementpersonal), och därmed en risk för en byråkratisering av offentliga organisationer. Detta projekt kommer att skapa starkare evidens rörande denna utveckling och dess bakomliggande drivkrafter genom en unik jämförelse mellan Sverige och Nya Zeeland – det senare ett land med en starkt centralistisk tradition inom offentlig sektor i kontrast till den starkt decentraliserade strukturen inom svensk, offentlig sektor.

Projektet består av två faser. Den första utgörs av en beskrivande statistisk studie av utvecklingen av organisationsprofessionella i jämförelse med andra yrkesgrupper i stora offentliga organisationer från 1990 och framåt. I den andra fasen kommer tre huvudsakliga hypoteser om mekanismerna bakom (den potentiella) expansionen av organisationsprofessionella att prövas, med fokus på delegerade budgetar, organisationsstorlek och en jämförelse mellan "mjuka" och "tekniska" offentliga tjänster.

Projektet svarar mot behovet av att förstå och agera utifrån framtida utmaningar för den offentliga sektorn. Ökningen av de organisationsprofessionellas antal och inflytande är kopplat till en ökning av administrativa uppgifter för personalgrupper i kärnverksamheter. En växande administrativa börda har i sin tur identifierats som en av de stora utmaningarna för kvaliteten och hållbarheten i det offentliga arbetslivet, vilket påverkar frågor om arbetshälsa och arbetstillfredsställelse på grund av ökande arbetsbelastning.