Fakta

Kontaktperson:
Hanne Berthelsen
Finansiärer:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Hanne Berthelsen
Affilierade:
  • Katharina Wretlind
  • Hugo Westerlund
Samarbetspartners:
  • Folktandvården i Västra Götalandsregionen
  • Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Webbsida:
https://copsoq.se/ external link icon

Tandvården har en krävande arbetsmiljö, där tidspressen utgör ett av de största problemen. För både vårdpersonal och vårdorganisationer är hög kvalitet i arbetet ett av de viktigaste målen, eftersom detta är centralt både för verksamheten och arbetsglädjen. Arbetsmiljöns eventuella effekt på tandvårdens kvalitet är dock ännu okänd, trots att tandsjukdomar fortfarande är att betrakta som ett betydande folkhälsoproblem. Det övergripande syftet med vårt projekt är därför att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvaliteten på kliniknivå.

Vår hypotes är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. Sambandet mellan självskattad vårdkvalitet och den, enligt ovanstående kriterier, objektiva vårdkvaliteten kommer också att analyseras.

Data om tandfyllningar hämtas från det rikstäckande svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit, SKaPa; data om avvikelser hämtas från landstings register. Uppgifter om arbetsmiljön bygger på data insamlade 2014-15 i det pågående valideringsprojektet för COPSOQ II. Befintlig data från 989 personer, som arbetar på 80 folktandvårdskliniker i allmäntandvården kommer att ingå i analyserna tillsammans med data som är planerade att samlas in under 2016 från ytterligare 40-60 kliniker. Analyserna baseras på strukturella ekvationsmodeller (SEM) och så kallade propensity scores för kontroll av störfaktorer (confounding).

Projektet bör tillföra ny och angelägen kunskap om det komplexa sambandet mellan organisatorisk och social arbetsmiljö å ena sidan och tandvårdskvalitet å den andra.