Fakta

Kontaktperson:
Stephen Marr
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Stephen Marr
Samarbetspartners:
  • Nordic Africa Institute
  • Malawi University of Science & Technology
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2020
Fakultet/institution:

InVarmare klimat och ökad urbaniseringstakt är två av det 21:a århundradets obestridliga fakta, världen över. Projektet undersöker en rad frågor rörande hur folk i samhällets utkanter anpassar sig till klimatförändringar. Det tar sin utgångspunkt i en hög grad av urban ojämlikhet, kombinerad med en ojämn statlig närvaro. För att närma sig dessa frågor väljer projektet ett jämförande och etnografisk angreppssätt, utvecklat över en treårsperiod.

Det tvärvetenskapliga forskarlaget utforskar fem urbana miljöer i Europa, Afrika och Nordamerika. För att nå uttömmande svar på de ovannämnda frågeställningarna krävs ett upplägg där platsspecifik etnografisk forskning utförs individuellt. I en tvärregionalt jämförande studie vävs sedan de olika individuella resultaten ihop för att identifiera beröringspunkter och olikheter mellan dessa vitt skilda platser, mellan olika världar som sällan utforskas ihop.

Forskningsprojektet är viktigt av en rad skäl. För det första vill projektet problematisera tidens klimatförändringar och hållbarhetssträvanden för att på så sätt betona behovet av mer jämlika lösningar som gynnar alla som bor i städerna. För det andra vill projektet undersöka vilken innovationspotential som finns i stadsmiljöer som i allmänhet anses vara “ute imarginalen”. Slutligen belyser forskningsprojektet informella processer som används av de fattiga i städerna. 

Intervjuer med deltagare på Youtube