Fakta

Kontaktperson:
Eline Wærp
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Projektperiod:
01 september 2018 - 31 december 2023

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet avgränsar et fält som det kallar 'EU:s gränskontrollpolitik', som användas som utgångspunkt för studien. Projektet frågar vidare hur detta fältet är utformat, vilken logiker det opererar efter, och hur förhållandet mellan olika aktörer (bland annat Europarådet, den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådet, Frontex, Fundamental Rights Agency, och civilsamhället) ter sig på detta fält.

Projektet kommer att beskriva utvecklingen av fältet från början av 2000-talet och framövar, de olika diskurser och praktiker som utgör fältet, samt vilka aktörer som är relevanta. Huvudfokus kommer att ligga på gränskontrollbyrån Frontex, som spelar en allt viktigare roll inom fältet. EU kommer inte att behandlas som en enhetlig aktör, utan snarare som en koalition av olika intressen, där de olika institutionerna och organen bidrar till att påverka gränskontrollfältet på sitt eget sätt.

Civilsamhällesaktörers (frivilligorganisationer, s.k. NGOs) och mellanstatliga aktörers (IGOs) diskurser och praktiker kommer att inkluderas i studien som ett motperspektiv till EU:s diskurser og praktiker. Syftet med detta aktörbaserade fokus är att möjliggöra en analys av olika intressekonflikter på området, samt att belysa vilka aktörer som producerar vilka diskurser och praktiker (t.ex. säkerhet, kris eller solidaritet).

Projektet kommer att behandla termen 'gräns' som en process eller et produkt (snarare än som ett materiellt objekt) som produceras av en aktör för att undersöka vilken typ av gränsregime fältet producerar. Det teoretiska ramverket består av säkerhetsteorin i Köpenhamns- och Paris-skolorna, som hevdar att 'säkerhet' är ett socialt konstruerat fenomen. Detta möjliggör en analys av hur säkerhetiseringsprocessen sker genom både diskurser och praktiker inom EU:s gränskontrollfält.

Kritisk diskursanalys av relevanta offentliga dokument som produceras av de olika aktörerna kommer att genomföras, samt intervjuer med tjänstemän från olika EU-institutioner/byrå, mellanstatliga aktörer (t.ex. UNHCR och IOM) och icke-statliga organisationer (bl.a. European Council on Refugees and Exiles). Syftet med projektet är att bidra till den akademiska litteraturen om EU:s gränskontrollpolitik, samt att ge en mer nyanserad och omfattande förståelse för detta ständigt föränderliga fält än vad som hittills har gjorts.