Fakta

Kontaktperson:
Lotta Bergman
Finansiär:
  • Malmö universitet
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2018 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att få en fördjupad förståelse av de utmaningar studenter med olika bakgrunder ställs inför när det gäller akademisk litteracitet i högre utbildning samt hur universitetets lärare kan stödja studenters språk- och kunskapsutveckling i progression genom utbildningen.

Primärt fokus i studien är studenterna skrivande eftersom skrivna texter är den dominerande examinationsformen och således är av avgörande betydelse i universitetsutbildning. Emellertid omfattar projektet också andra literacy-aktiviteter, som t.ex. att läsa och tänka kritiskt, eftersom olika literacy-aktiviteter är förbundna med och beroende av varandra. De kan ses som praktiker som omger produktionen av text. Följande frågor är centrala: Vilka utmaningar upplever studenter med olika bakgrunder i arbetet med texter i olika genrer och discipliner och i olika faser av utbildningen?Vilken betydelse har identitet och identitetsarbete i och för deras skrivande?I vilken utsträckning och på vilket sätt möjliggör eller begränsar rådande konventioner i akademien studenternas meningsskapande genom text?I vilken utsträckning kan ett explicit fokus på akademisk litteracitet bli en integrerad del av lärandet i en disciplin eller ett ämne?

Forskningsprojektet är indelat i två faser. I den första fasen görs semistrukturerade intervjuer med studenter från två olika akademiska discipliner, lärarutbildningen och social arbete, med start i utbildningens första termin. Intervjuerna görs för att få kunskap om studenters upplevelser, erfarenheter, attityder och förhållningssätt, möjligheter de erbjuds och utmaningar de ställs inför i den akademiska kulturen. Vidare kommer materialet att bestå av studenters texter, skrivdagböcker, instruktioner till uppgifter och de olika former av stöd för skrivande som erbjuds inom ramen för undervisningen. Textmaterialet utgör underlag för analyser av studenters skrivande och hur de utvecklar sitt skrivande i progression genom utbildningen. Studenternas texter utgör också underlag för fortsatta intervjuer. Den andra fasen består av en aktionsforsknings-inspirerad studie relaterad till frågan om hur studenternas litteracitets-utveckling kan bli en integrerad del av lärandet i olika ämnen. I denna del av studien genomförs workshops med lärare som får ta del av och tillsammans reflektera över resultaten från den första delen av studien för att planera, genomföra och utvärdera olika sätt att integrera stöd för studenternas utveckling av akademisk litteracitet.