Fakta

Kontaktperson:
Malin Lindroth
Finansiär:
  • Folkhälsomyndigheten
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Anette Grander – RFSU Malmö
Projektperiod:
01 augusti 2021 - 30 juni 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Skolors elevhälsovårdsteam är viktiga aktörer i hälsofrämjande arbete, även avseende främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa, men det saknas kunskap om hur elevhälsovårdsteam i Sverige arbetar med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Av den anledningen genomförs en kartläggning i form av en inledande litteraturöversikt och efterföljande strukturerade intervjuer med elevhälsovårdspersonal.

Följande frågeställningar är vägledande i studien:

  • Ingår frågor om SRHR i hälsosamtal i årskurs 6 och 9, i så fall vilka och hur följs samtalen upp?
  • Ingår frågor om SRHR i samtal i samband med HPV-vaccination, och i så fall vilka?
  • Arbetar elevhälsovårdsteam med att stödja lärare i undervisningen om sexualitet och relationer, och i så fall hur?
  • Samverkar elevhälsovårdsteam med socialtjänst eller ungdomsmottagning i frågor som rör SRHR, och i så fall hur?
  • Finns metoder eller åtgärdsprogram för särskilt riskutsatta elever, och ser dessa i så fall ut?