Fakta

Kontaktperson:
Nada Amroussia
Finansiär:
 • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Aje Carlbom
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Birgitta Essén - Uppsala universitet
 • Soorej Jose Puthoopparambil - Uppsala universitet
Projektperiod:
01 november 2019 - 01 november 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Bakgrund

Enligt svensk lag har alla invånare i Sverige rätt till en vård på lika villkor. Som tidigare studier visat finns emellertid strukturella och institutionella faktorer som ofta hindrar kvinnliga migranter från att tillgodogöra sig sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som syftar till att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa och komma i åtnjutande av sina rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. Den lilla forskning som finns om unga migranter och SRHR pekar på att tillgängligheten till vård och andra insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa begränsas av kulturella hinder. Under senare decennier har “kulturell ödmjukhet” blivit ett huvudparadigm i frågor som rör mångfald och jämlikhet inom vården eftersom det rymmer möjligheter att förbättra den kulturella förståelsen mellan vårdgivare och patienter.

Syften

Det övergripande syftet med denna studie är att förstå de möjligheter och barriärer det innebär att tillhandahålla en kulturellt anpassad sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige och att utforska den roll som kulturell ödmjukhet skulle kunna spela i arbetet med dessa barriärer.

Specifika syften är att:

 1. Utforska hur begreppen kulturrelativism, kulturell kompetens och kulturell ödmjukhet förhandlats fram och inlemmats i svensk SRHR policy (Studie I).
 2. Utforska vårdgivares och kuratorers erfarenheter av att tillhandahålla sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård åt unga migranter samt deras upplevelse av de utmaningar det kan innebära att få unga migranter att tillgodogöra sig vård och andra insatser på området (Studie II).
 3. a) utforska hur unga migranter från Mellanöstern konstruerar sitt sexuella förkroppsligande och uppfattar och förhandlar de kulturella innebörder som denna process är förknippad med, b) utforska ungdomarnas erfarenheter av att söka och tillgodogöra sig vård och övriga SRH-insatser samt hur de uppfattar de faktorer som påverkar hur de söker och tillgodogör sig vård och insatser (Studie III). 
 4. Identifiera strategier och åtgärder för att säkerställa kulturellt anpassad sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård utifrån ett multiintressentperspektiv med fokus på den roll kulturell ödmjukhet spelar (Studie IV).

Metoder

För dessa syften kommer fyra kvalitativa studier att genomföras.

 • I studie I kommer vi med utgångspunkt i olika policydokument som publicerats under de senaste fem åren att utforska hur begreppen kulturrelativism, kulturell kompetens och kulturell ödmjukhet inlemmats i svensk SRHR policy.
 • I studie II kommer vi med hjälp av fokusgruppsdiskussioner och intervjuer att utforska vårdgivares och kuratorers erfarenheter av att tillhandahålla sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård åt unga migranter.
 • I studie III kommer vi att genomföra ett antal djupintervjuer med en studiegrupp bestående av unga migranter med bakgrund i Mellanöstern.
 • Studie IV kommer att omfatta en serie workshops där vi med hjälp av begreppskartläggning identifierar strategier som kan säkerställa en kulturellt anpassad sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård.

Delta i intervjustudien

Är du mellan 16 och 26 år och identifierar du dig som en person med bakgrund i Mellanöstern? Vill du vara med i en intervjustudie om unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa?

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för dina erfarenheter av sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Målet är att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige.

Din medverkan beräknas inte ta mer än 90 minuter i anspråk.

Etiskt godkänt forskningsprojekt

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Innan vi genomför intervjun kommer vi att fråga dig om du samtycker till att delta i studien eller inte, det vill säga informerat samtycke. Vi kommer att använda muntligt samtycke vilket innebär att du inte kommer att underteckna något dokument. Vi kommer också att be om ditt tillstånd att spela in intervjun. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst stoppa ditt deltagande.

Anmäl ditt intresse!

Anmäl ditt intresse för att medverka i intervjustudien senast den 31 maj 2022.

Kontakta Nada Amroussia för mer information och intresseanmälan