Fakta

Kontaktperson:
Eva Elmerstig
Finansiär:
  • Interreg European Regional Development Fund
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Søren Ziebe (Rigshospitalet)
  • Lone Schmidt (Københavns Universitet)
Projektperiod:
01 maj 2021 - 31 december 2023

Om projektet

Covid-19-pandemin har drabbat stora delar av världen mycket hårt, och vi känner ännu inte till alla de långsiktiga konsekvenser som pandemin kommer att få för den globala hälsan. Utöver den direkta ohälsan hos dem som smittas av viruset är det sannolikt att många också kommer att drabbas negativt indirekt inom en rad olika områden, t.ex. avseende psykisk ohälsa, ökad arbetslöshet samt inställd eller uppskjuten hälso- och sjukvård. Det övergripande syftet med vår studie är att belysa hur covid-19-pandemin påverkat individer som är under eller har genomgått utredning eller behandling för ofrivillig barnlöshet, och deras processer att försöka få barn.

Den forskning som gjorts internationellt kring ofrivillig barnlöshet i förhållande till pandemin är till största del medicinsk och kvantitativ. Det saknas helt kvalitativa intervjustudier som på ett mer djupgående plan utforskar ämnesområdet. Genom att göra intervjuer med personer som är under eller har genomgått utredning eller behandling för ofrivillig barnlöshet vill vi öka förståelsen för hur deras process att försöka få barn påverkats av covid-19-pandemin.

Studien kommer att inkludera personer som är under eller har genomgått utredning eller behandling för ofrivillig barnlöshet i Skåne och Köpenhamnsregionen under pandemin. Intervjuerna kommer att fokusera på upplevelser av utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet under covid-19-pandemin kopplat till exempelvis tillgänglighet till vård, levnadsvillkor och intima relationer. Med denna kunskap vill vi bidra till utvecklingen av hälsofrämjande information och vård relaterat till fertilitet och reproduktiv och sexuell hälsa. En ökad kunskap som erhålls från detta forskningsprojekt kan användas av forskare, sexologer, barnmorskor, läkare, psykologer och kuratorer som arbetar med frågor kring ofrivillig barnlöshet och som möter personer som genomgår utredning eller behandling.

Studien är ett delprojekt i ReproUnion; ett omfattande EU-hälsoprojekt där det övergripande syftet är att få ökad förståelse för, kunna förebygga och förbättra behandling av ofrivillig barnlöshet genom att bedriva forskning och samordning av kunskap över nationsgränserna i Danmark och i Sverige.