Fakta

Kontaktperson:
Jonas Olofsson
Finansiärer:
  • Institutionen för vårdvetenskap
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Ann-Cathrine Bramhagen
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2017 - 01 september 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Existentiell ensamhet är en aspekt av ensamhet, som dels beskrivs vara ett livsvillkor och dels triggas av förluster, närhet till annalkande död och krissituationer. En begreppsanalys visar att existentiell ensamhet kan upplevas trots närhet till vänner och familj och kan vara en upplevelse av att vara bortkopplad från andra och universum. Existentiell ensamhet kan resultera i negativa känslor såsom hopplöshet, sorg och meningslöshet men kan upplevas vilsam i de fall den är självvald och i balans med mänskliga relationer.

Studier har tidigare gjorts med fokus på den sköra äldre personens upplevelse av existentiell ensamhet samt ur närståendes och vårdares perspektiv.

Antalet äldre migranter ökar.  Malmö är en stad med mångfald, vilket visar sig inte minst genom att utav Malmös 344 000 invånare är ca en tredjedel födda utanför Sveriges gränser och 184 olika nationaliteter finns representerade i staden.

Det finns ett behov av ökad kunskap om åldrande generellt men även ett behov av ökad förståelse för hur äldre kan uppleva välbefinnande. Ensamhet ett växande problem i vårt samhälle likväl som i omvårdnadssammanhang. Det finns behov av ökad kunskap för att kunna urskilja de olika aspekterna av ensamhet och studier visar på avsaknad av kunskap om existentiell ensamhet. Med ökad migration och alltmer äldre befolkning behövs kunskap gällande existentiell ensamhet hos äldre migranter och hur den erfars. 

Forskningsprojektet handlar om att beskriva äldre migranters upplevelse av existentiell ensamhet samt vårdpersonalens upplevelse existentiell ensamhet i vården av äldre migranter.

Delstudie I genomförs som en kvalitativ individuell intervjustudie med äldre migranter i särskilt boende och ordinärt boende i syfte att belysa äldre migranters upplevelse av existentiell ensamhet.

Delstudie II genomförs som fokusgruppsintervjuer med vårdnära personal.

En ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättringsåtgärder för äldre migranter som upplever existentiell ensamhet samt utveckla vårdpersonalens kunskap i mötet med den äldre immigranten.