Fakta

Kontaktperson:
Torkel Richert
Finansiärer:
  • FORTE
  • Brottsoffermyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Torkel Richert
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Bengt Svensson
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Ett forskningsprojekt om föräldrars utsatthet

Situationen för anhöriga till personer med narkotikaproblem har sällan uppmärksammats i forskningen. Det är en allvarlig brist, för det finns mycket som talar för att anhöriga ofta har en utsatt situation, utan tillräckligt stöd från samhället.

I vår forskningsstudie undersöker vi föräldrarnas situation, med huvudfokus på olika typer av brott – till exempel stölder, skadegörelse, hot och våld – som de kan utsättas för av sina barn. Vi undersöker även vilka andra sociala och hälsomässiga konsekvenser som det kan innebära att ha ett barn med narkotikaproblem, till exempel:

  • konflikter inom familjen
  • upplevelser av oro
  • ångest och maktlöshet
  • social isolering eller
  • ekonomiska problem.

Slutligen belyser vi föräldrars erfarenheter av olika hjälpinsatser och strategier för att hantera sin situation. Även om det främst är föräldrarna som står i centrum har vi också ställt frågor om barnens livssituation och vilken hjälp de kan behöva.

Studiens upplägg och genomförande

Studien är uppdelad i två delstudier, dels en enkätundersökning och dels en kvalitativ intervjuundersökning. Datainsamlingen är nu avslutad. Totalt svarade nästan 700 föräldrar på enkätundersökningen och vi har genomfört kvalitativa djupintervjuer med ett 30-tal föräldrar. Ett stort tack till alla er som har deltagit och delat med er av era erfarenheter, tankar och kunskaper! Vi håller nu på att analysera svaren och skriva artiklar om resultaten. 

Resultat från projektet

På denna hemsida kommer vi löpande att informera om vad som sker i projektet. Vi kommer också att länka till medierapportering om projektet samt till de artiklar som skrivs inom ramen för projektet.

Än så länge har vi skrivit två artikelmanus som vi har skickat in till vetenskapliga tidskrifter. Den ena handlar om hur barnets narkotikaproblem har påverkat föräldrarnas livssituation, hälsa och känsloliv och den andra om utsatthet för stölder.

Utifrån preliminära analyser av enkäter och intervjuer kan vi generellt säga att föräldrars livssituation i stor utsträckning påverkas av att ha ett barn med narkotikaproblem. Det gäller många delar av livet, så som fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv och ekonomi. Ett område som majoriteten upplevde stor negativ påverkan på var känslolivet. Känslor av oro, ångest, maktlöshet, sorg, skuld och skam var mycket vanliga. Många föräldrar upplever brister när det gäller samhällets insatser och önskar att de hade fått mer stöd från samhället, både för egen del och för sina barns del.