Fakta

Kontaktperson:
Stig Westerdahl
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Stig Westerdahl
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Region Skåne
  • Arbetsförmedlingen
Projektperiod:
29 mars 2018 - 31 mars 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet 

Projektets syfte är att studera diagnoser relaterade till reaktioner på svår stress, till exempel utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa ur ett organisations- och genusperspektiv. Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro hos kvinnor. Dessa diagnoser kräver rehabiliteringsinsatser med en rad aktörer under sjukskrivningsprocessens gång där målet är återgång i arbete. Förutom patienten kan t ex arbetsgivare, Försäkringskassan och vårdgivare vara involverade. Utifrån den nyligen introducerade funktionen rehabiliteringskoordinator ska projektet studera hur dessa samverkansprocesser kan bidra till en framgångsrik behandling.

Rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till arbete vid långa sjukfall med psykiska diagnoser, antingen som reaktion på svår stress (t ex utmattningssyndrom) eller förstämningssyndrom (depression) är oklar och ifrågasatt jämfört med somatiska sjukdomar och diagnoser där det är enklare att enas kring underliggande problem och en plan för återgång i arbete. Patienten utsätts inte bara för fysiska och psykiska utmaningar, utan också för en risk för stigmatisering orsakad av den allmänna debatten kring dessa sjukdomar. Denna osäkerhet öppnar upp för förhandlingar, i vilken diagnos och rehabilitering formas.

Huvuddelen av forskning kring sjukskrivning bedrivs utifrån kunskap om medicinsk behandling och rehabilitering. Vi ska studera hur diagnoser formas i samverkansprocesser och hur sjukdomen i dessa görs synlig och därigenom möjlig att behandla. Genom att studera funktionen rehab-koordinatorer och intervjua denna samt övriga aktörer analyseras de utmaningar den nya funktionen möter, hur professionen formas samt hur rehabiliteringsprocessen tar sitt uttryck i samhället.

Projektet ska identifiera faktorer som stärker organisatorisk samverkan och därmed möjliggör återgång till arbete. Särskilt strategier och metoder för en mer jämställd arbetsmiljö ska utvecklas och tillsammans med samarbetspartners ska forskare analysera rehab-koordinatorns roll och utveckla arbetsmaterial för att öka kunskapen om att framgångsrikt arbeta med sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohälsa till följd av svår stress.

Studierna av rehab-koordinatorer drivs mer specifikt utifrån följande syften:

  • Identifiera de fundamentala problemen i rehabiliteringsprocessen
  • Utveckla en modell för förståelse av samverkan kring omstridda diagnoser
  • Analysera den nya yrkeskårens möjligheter att koordinera sjukskrivningar
  • I samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen identifiera riktade insatser mot de könskodade orsakerna till utmattningssyndrom.

Projektet är en kvalitativ studie med två forskningsansatser; en fallstudie med inriktning mot sjukskrivna och en etnografisk studie av sjukskrivningsprocessen med fokus på rehab-koordinatorer.