Fakta

Kontaktperson:
Mats Persson
Finansiärer:
  • Boverket
Ansvarig vid Mau:
Mats Persson
Samarbetspartners:
  • Boverket
  • RISE
Projektperiod:
01 november 2019 - 30 september 2020
Fakultet/institution:
Webbsida:
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/god-inomhusmiljo/ external link icon

Om projektet

Tillsammans bygger vi bättre för en god inomhusmiljö. Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta fram ny kunskap inom området.

Boverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet Finansdepartementet) den 31 december 2021. Därefter övergår uppdraget till Boverkets ordinarie verksamhet. Boverket ska ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer såsom byggföretag, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter med flera under genomförandet av uppdraget.

Uppdraget består av tre delar:

  • sprida kunskap
  • utreda fel, brister och skador
  • undersöka byggnader