Fakta

Kontaktperson:
Stefan Nyzell
Finansiär:
  • Kompetensutvecklingstid (forskningstid)
  • Riksbankens jubileumsfond (forskningsinitiering)
  • Ebbe Kocks stiftelse (resestipendium)
Ansvarig vid Mau:
Stefan Nyzell
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

I detta projekt studeras medeltida återskapanden av idag med syftet att undersöka de stundtals spänningsfyllda gränslanden inom historia som kunskapsfält. Dels handlar det om gränslanden mellan den publika historia som äger rum ute i samhället och de som görs av professionella historiker innanför universitetens väggar. Dels handlar det om de gränsland som återfinns såväl inom som mellan dem som återskapar förflutenheter inom det publika fältet.

Detta är en studie inom forskningsfältet återskapad medeltid, det vill säga om hur medeltiden på olika sätt har återskapats alltsedan medeltiden slut. Detta är också en studie av makten över det förflutna. Själva bilden av medeltiden är nämligen ingenting stabilt. Snarare är det så att denna bild har förändrats en hel del över tid. Det går att identifiera flera grundläggande skiften. Det senare alltsedan medeltiden som epok först definierades av ”den nya tidens” tänkare på 1500-talet såsom den mörkt, primitiva, våldsamma och barbariska tid som de förflutit mellan antiken och dess pånyttfödelse i renässansen.  I den romantiska era som präglade det sena 1700-talets och 1800-talet kom ett tydligt skifte i synen på medeltiden.

Detta är under denna tid som medeltiden inte endast kom att förknippas med ett mörkrets tidsålder utan med höviska riddare och sköna jungfrur.   Sir Walter Scotts roman Ivanhoe från 1820 utgör själva sinnebilden för denna bild av medeltiden. För den som besöker en medeltidsfestival i det tidiga 2000-talet är det oftast denna högst romantiserade bild av medeltida förflutenhet som står i fokus. Det sagt har den äldre bilden av ”den mörka medeltiden” alls inte försvunnit utan lever kvar i största välmåga sida vid sida med den romantiska.

Till dessa båda exempel kommer andra liknande skiften under 1900-talet som på liknande sätt skapat föreställningar av det medeltida förflutna som i hög grad präglar bilden av denna tidsperiod idag. Studien undersöker ett antal återskapande sällskap på olika håll i Europa. I deras återskapande aktiviteter görs ständigt olika gränsdragningar: inom dessa sällskap, mellan dem och andra sällskap, samt mellan dem och professionella historiker inom akademin.

Tidsmässigt fokuserar studien på tidig medeltid. Argumentet för detta är att det är en historisk period som inte bara efterlämnat historiska och arkeologiska spår utan även en lång rad bestående myter och legender som fortfarande lever kvar i populärkulturen. Det är en tid i det förflutna då verkligen allt mellan det realistiska och det fantastiska kan utgöra grund för återskapanden.

Det senare gör den till en utmärkt utgångspunkt  för att studera olika gränsdragningar inom det historiska återskapandets landskap. Tidsperioden utgör med andra ord en veritabel skattgömma av upptänkliga medeltida förflutenheter – som en Grendels skatt i berättelsen om Beowulf – och studien tar fasta på hur sådana gränsdragningar görs.