Fakta

Kontaktperson:
Jenny Jakobsson
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • AFA Försäkring
Ansvarig vid Mau:
Jenny Jakobsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Hot och våld gentemot vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är ett känt arbetsmiljöproblem både nationellt och internationellt. Det finns dessutom ett mörkertal gällande antalet incidenter eftersom vårdpersonal tenderar att inte anmäla hotfulla och våldsamma händelser som inte resulterat i allvarliga fysiska skador. Tidigare studier har indikerat att vårdpersonal avstår från att anmäla incidenter av hot och våld av den anledningen att det har blivit en del av vardagen, vilket medför en risk för ett försämrat välmående och påverkan på omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning avseende förekomst och upplevelser av hot och våld inom hälso- och sjukvård har ofta fokuserat på erfarenheter hos vårdpersonal inom akutsjukvård och psykiatrisk vård. Forskning inom området i somatisk sjukhusvård är dock begränsad.

Personer som har en sjukdom eller skada som kräver sjukhusvård blir efter en initial bedömning och/eller behandling inlagda på en vårdavdelning för att få den vård de behöver. Detta innebär att de personer som är benägna att utföra hotfulla eller våldsamma handlingar vistas på en somatisk vårdavdelning tills de är så pass återställda att de kan skrivas ut från sjukhuset. Under vårdtiden kan det föreligga en fortsatt och kontinuerlig risk för hot och våld gentemot vårdpersonalen på avdelningen.

Hot och våld gentemot hälso- och sjukvårdspersonal kan medföra negativa konsekvenser inte bara för vårdpersonalen utan även för medpatienter. Sjukhuset bör innebära en trygg plats för skadade, sjuka och sårbara personer. Att vårdas samtidigt med en patient som är hotfull och våldsam, eller där anhöriga är det, kan innebära att en del av denna trygghet och säkerhet kan påverkas.

För att kunna utarbeta stöd till vårdpersonal och för att kunna upprätthålla en god vård i samband med hotfulla och våldsamma situationer behövs förståelse för hur situationerna upplevs av såväl vårdpersonal, arbetsgivare som medpatienter. Genom HOPE-studien avser forskargruppen att undersöka förekomst och upplevelser av hot och våld orsakat av patienter eller anhöriga på kirurgiska vårdavdelningar.