Fakta

Kontaktperson:
Håkan Eriksson
Finansiärer:
  • British Medical Research Council (MRC)
Ansvarig vid Mau:
Håkan Eriksson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Prof. Peter Siesjö - Department of Clinical Sciences - BMC - Lund University
  • Prof. Christopher Exley - Keele University - UK
Projektperiod:
01 januari 2010 - 30 juni 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Immunsystemet skyddar kroppen från patogena mikroorganismer, såsom virus och bakterier, och vårt immunförsvar har förmågan att kunna skilja mellan smittämnen och våra egna celler. I samband med en infektion kommer därför immunsystemet att oskadliggöra patogenen som infekterar oss medan kroppens egna friska celler normalt inte påverkas. Under en immunreaktion deltar och samarbetar en mängd olika celltyper som var och en har specifika funktioner. Förenklat kan immunsystemet delas in i sensorceller och effektorceller. Monocyter, neutrofiler och dendritiska celler är alla sensorceller, och dessa cirkulerar i kroppen och tar prov på sin omgivning för att identifiera främmande material.

Dessa celler kallas också antigenpresenterande celler (APC) och har förmåga att känna igen främmande material och varna andra celler i immunsystemet. APC initierar immunsvaret och medverkar till att effektorceller, såsom B- och T-celler bildas.

De antigenpresenterande cellerna (APC) är extremt bra på att fånga upp cellrester och främmande material genom en process som kallas endocytos och dessa celler har en avgörande betydelse för utvecklingen av ett skyddande immunförsvar. APC är den huvudsakliga målcellpopulationen när ett vaccin administreras.

Vaccination är förmodligen ett av de största medicinska landvinningar som har gjorts och för att förbättra effekten av ett vaccin ingår ofta någon form av adjuvant i formuleringen. En adjuvant är en substans som förstärker immunsvaret, och i många vaccinformuleringar används aluminiumsalter såsom aluminiumoxyhydroxid eller aluminiumhydroxyfosfat som adjuvanter. Trots användning av dessa mineraladjuvanter sedan mitten 1920-talet, är deras verkningsmekanismer i det närmaste okända. Andra former av adjuvanter som används i farmaceutiska och experimentella vaccinformuleringar är baserade på faro-associerade –molekylära-mönster så kallade DAMP-molekyler. Vanligtvis används analoger av DAMP-molekyler såsom CpG och monofosforyllipid A (MPL) och som verkar genom att binda till toll-like receptorer (TLR).

Grunden för ett immunsvar är en inflammatorisk reaktion och adjuvanter inducerar ett pro-inflammatoriskt svar som attraherar och aktiverar APC. Syftet med detta projekt är att undersöka de pro-inflammatoriska mekanismer som adjuvanter inducerar och då med ett särskilt fokus på inflammatoriska signaler som induceras efter det att APC har endocyterat aluminiumadjuvanter.