Fakta

Kontaktperson:
Margareta Rämgård
Finansiär:
 • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Margareta Rämgård
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Röda Korset
 • Rädda Barnen
 • Malmö stad
 • Stena Fastigheter
 • Familjecentralen
 • Victoria Park
 • Granne till granne
 • ABF
 • Samt en rad andra idéburna organisationer från Nätverket och jämlik hälsa
Projektperiod:
01 mars 2020 - 01 januari 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
http://www.icphr.org/news/covid-19-statement-from-the-icphr

Om projektet

Bakgrund

I kristider med en pandemi som covid-19 är invånare med lägre socialt kapital och en relativ fattigdom mer oproportionerligt utsatta för sjukdomen. Medicinsk expertis hävdar att det förbyggande arbetet runt dessa grupper måste stärkas för att minska smittspridningen och förebygga ytterligare sjukdomar. Ett hälsofrämjande arbete för dessa invånare är också särskilt angeläget för att öka skyddet mot sjukdomen fysiskt och förebygga en svårare social situation efter covid-19. En grundläggande aspekt i ett hälsofrämjande arbete är egenmakt, vilket ofta är förknippat med den grad av kontroll medborgarna har över sin miljö, livssituation och sin potentiella framtid. Exempelvis är fysiska avstånd och självisolering betydligt svårare att upprätthålla för invånare som bor trångt och är beroende av att använda kollektivtrafiken. Medicinsk rådgivning och hälsoinformation är också mindre lättillgänglig för många invånare med språklig eller kognitiv nedsättning. Ojämlikheter och sociala skillnader bidrar till sjukdomar och ökad ohälsa, allt detta förvärras av pandemin. Samtidigt kan också starka sociala nätverk, ömsesidig tillit och förtroende mellan människor vara en skyddande hälsofrämjande faktor i en sådan situation. Ett hälsofrämjande arbete som skyddar och bygger upp resiliens (resilience) i samverkan kan också förutom att stärka enskilda individer och grupper även stärka ett samhälle och bygga upp en långsiktig social hållbarhet.

Syfte

Syftet med denna studie är att analysera hur invånare tillsammans med lokala aktörer i socialt utsatta områden bygger upp motståndskraft genom ett deltagarbaserat hälsofrämjande arbete under covid-19.

Metod

Vi arbetar utifrån ett etablerat CBPR (Community based participatory research) program med deltagarbaserade hälsofrämjande interventioner i en "mix method approach" och studerar där socialt kapital och invånares hälsa, samt effekten av hälsofrämjares insatser under pandemin. Materialet analyserar olika nivåer av resiliens och hälsa relaterat till tre olika perspektiv.

 1. Medborgarnas hälsa
 2. Hälsofrämjares arbete
 3. Samverkan mellan organisationerna.

Förutom att visa empiriskt hur lokala processer i nära samarbete med befolkningen kan bygga resiliens och bygga socialt kapital, kan den kunskap som kommer fram i projektet bidra till att aktörer samt lagstiftare inom folkhälsa, hälso- och sjukvård, primärkommunal verksamhet och katastrofberedskap, får nya kunskaper som kan bidra kan till ett mer hållbart och jämlikt samhälle.