Fakta

Kontaktperson:
Pål Brunnström
Finansiärer:
  • Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Pål Brunnström
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Brian Shaev
  • Leiden University. Sarah Hackett
  • Bath spa University
Projektperiod:
01 juli 2017 - 31 december 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Före 1970-talet fanns inga nationella integrationsprogram för invandrare i nordvästra Europa. Städer och kommuner utvecklade dock sina egna integrationsprogram. Projektet jämför olika aspekter av integration av invandrare i fem europeiska kommuner under efterkrigstiden.

I den offentliga diskussionen i många europeiska länder framstår det som att storskalig migration är ett nytt fenomen och att den förändrats under de senaste decennierna, samt att denna förändring undergräver förtroendefundamenten som binder samman medborgare, arbetsmarknader och statliga institutioner. Ändå började det nuvarande migrationssystemet inte med Schengen på 1980-talet eller med Maastrichtfördraget och den europeiska utvidgningen på 1990–2000-talet. Det har sina rötter i 1950-talet, när Europeiska ekonomiska gemenskapen skapade nya inre gränser för en fri rörlighet för arbetare, ett system där Sverige deltog som ett associerat land, medan länder som Frankrike behöll privilegierade migrationsrättigheter för migranter från före detta kolonier och Tyskland inrättade ett program för massgästarbetare.

Städer och kommuner är begränsade i hur de arbetar med integration av migranter, av beslut och lagar på både nationella och EU-nivå. Dessa begränsningar och bestämmelser lämnar dock ofta ett brett utrymme för de lokala myndigheterna att genomföra migrantpolitiken som de finner lämpligt, såväl idag som historiskt.

Syftet med denna studie är att analysera hur europeiska städer hanterade tillströmningen av arbetskraftsmigranter, flyktingar och fördrivna personer från 1940-talet till 1970-talet. Tyngdpunkten i projektet ligger på arbetsmarknadsintegration, språklig integration och bostadsintegration. Projektet beaktar både ekonomisk motiverad migration som kännetecknas av arbetskraftsinvandrare och tvångsmigration förkroppsligad av fördrivna personer och flyktingar. Forskningsdesignen är en jämförande fallstudie av tre städer i tre västeuropeiska länder: Dortmund (Tyskland), Malmö (Sverige) och Bristol (Storbritannien).