Fakta

Kontaktperson:
Emma Mårdhed
Finansiär:
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Emma Mårdhed
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Anders Håkansson (ansvarig)
  • Lunds universitet
  • Jonas Berge (medarbetare)
  • Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2015 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) med metadon eller buprenorfinpreparat är en väl dokumenterad och effektiv behandling samt är den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar vid opioidberoende. Behandlingen utvecklades under 1960-talet av Dole och Nyswander och innebär att det specifika läkemedlet behandlar det fysiska beroendet av opioider. Detta genom att reparera hippocampus bromsande funktion i abstinensen samtidigt som de även blockerar receptorerna och därmed bromsar eller begränsar rus om tillförsel av drogen.

En ny viktig aspekt då behandlingen nu utvärderas är patienternas upplevelse. Det finns i dagsläget ett ökat fokus på att utvärdera LARO:s effekter på livskvalitet och det finns ett stort behov att utvärdera innehållet i behandlingsformen utifrån patienternas perspektiv. Denna patientgrupp är mångfacetterad och har många olika behov; somatiska, sociala samt psykiatriska. Behandling med metadon och buprenorfin fungerar väl men det saknas data som talar om hur pass nöjda patienterna är med sin behandling.

Vi vill därför undersöka hur patienterna upplever sin behandling och sitt läkemedel samt se hur detta påverkar det totala vårdutfallet. För att få ytterligare en djupare förståelse för patientgruppens behov kommer intervjuer med tidsgeografisk metod göras. De tidsgeografiska livslinjerna kommer att visa hur patienternas liv har sett ut före och efter LARO och kan identifiera viktiga episoder och händelser. Genom att belysa denna patientgrupp så kan psykiatrins och beroendevårdens kunskap fördjupas vilket kan bidra till en bättre och säkrare vård för gruppen.