Fakta

Kontaktperson:
Maria Hellström Reimer
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Maria Hellström Reimer
Affilierade:
  • Per Linde - Senior lecturer in Interaction Design
Projektperiod:
01 november 2020 - 31 oktober 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Postdoktor-projektet "Knowing from Somewhere" uppmärksammar skärningspunkten mellan det expansiva teknologiska området sakernas internet (Internet of Things/IoT) och forskningsfältet interaktionsdesign.

Projektets centrala tema är deltagande teknologier och frågan om vilken roll teknologiska interventioner – med ett samlingsnamn benämnt hacking – kan spela i ett datadrivet samhälle. Trots att stor uppmärksamhet har ägnats frågan om hur kunskap och innovativa lösningar kan utvecklas genom "disruptiva" praktiker, så är förståelsen av hur gräsrotsgemenskaper som exempelvis "maker/hackerspaces" verkar i ett större perspektiv tämligen outforskat.

Projektet utgår från hypotesen att sådana informella gemenskaper betingas av de större socio-teknologiska strukturer inom vilka de verkar, och att ett kreativt och kritiskt utforskande av dem kan lämna viktiga kunskapsbidrag gällande digitalisering och dess etiska implikationer. Projektets syfte är att genom deltagande fallstudier av, och experimentell designforskning tillsammans med, "hackerspaces" i Sverige utveckla förståelse för betydelsen av hackning som en form av etiskt motiverad och teknologisk driven vetgirighet i relation till IoT-teknologier.

Den fråga som ställs i projektet är i vilken utsträckning hackning kan ses som en form av kunskapsproduktion, och i förlängningen, i vilken utsträckning hackerspaces kan bidra till en kreativ kritik av det datadrivna och delvis automatiserade samhället, till förmån för en syn på data som medborgerligt förstärkande och möjliggörande. Det vidare syftet är att uppmärksamma glappet mellan etablerad kunskapsproduktion inom området IoT och de olika grupperingar som på eget initiativ verkar för att bibehålla eller vidga sina kreativa och medborgerliga handlingsmöjligheter i vardagen.