Fakta

Kontaktperson:
Jonas Christensen
Finansiär:
 • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Jonas Christensen
Projektmedlemmar:
Affilierade:
 • University of Southern Denmark Partner in the Caresam research network
Samarbetspartners:
 • Helsingborg Municipality
 • Simrishamn Municipality
 • Vejen Municipality
 • Kerteminde Municipality
 • Lene Berit Skov Bjerregaard
 • OPEN/Syddansk University of Southern Denmark
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 juni 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://caresam.mau.se/techknow/

Projektbeskrivning

Användningen av välfärdsteknik (WT) är en nyckelstrategi för svenska och danska kommuner för att möta det ökande behovet av säkerhet och stöd bland medborgare med behov av vård. WT är fortfarande en outnyttjad resurs i många organisationer, trots sin potential, eftersom det är svårt för många kommuner att veta hur och var WT kan användas och vilken WT man ska investera i. Det finns därför ett behov av kunskapsutbyte inte bara mellan, men också inom kommunerna.

Projektets syfte

Syftet har varit att utveckla metoder för att förbättra och främja kunskapsöverföring inom välfärdsteknologi baserat på sociala och professionella aspekter för att säkerställa långsiktig hållbarhet, nytta och värde i det vardagsnära äldreomsorgsarbetet. Fokus har legat på svensk och dansk äldreomsorg, då de två länderna delar liknande utmaningar, men skiljer sig åt på sätt som är möjliga att lära av, på båda sidor. Temaintervjuer bland vårdpersonal och chefer samt fokusgruppsstudier med personal och chefer genomfördes. Projektet TechKnow är ett delprojekt av flera inom forskarnätverket CareSam som etablerades 2010.

  https://caresam.mau.se/

Resultat

De forskningsfrågor som projektet definierat och arbetat utifrån är:

 1. Vilka är de kritiska faktorerna/variablerna kring kunskapsöverföring förknippade med implementering av välfärdsteknik i (offentlig) kommunal äldreomsorg?
 2. Hur bör ett ramverk för kunskapsdelning utformas för att förbättra omsorgs- och vårdpersonalens kompetens för att främja innovation i tjänster som stöds av välfärdsteknologi?

TechKnow projektet visar att vi i teknikanvändning i äldreomsorgen behöver:

 • Inkludera all omsorgspersonal genom vardagsnytta och legitimitet 
 • Chefens centrala stöd 
 • Insikten om att ge förutsättningar för och utveckla kunskapsdelning och strukturerad uppföljning.
 • Ödmjukhet inför teknikanvändning och tillvaratagande av olika slags erfarenheter