Fakta

Kontaktperson:
Javier Sotres Prieto
Finansiärer:
  • Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggande
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Juan F. Gonzalez-Martinez
Projektperiod:
09 december 2019 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Öppna sår har en hög potential för bakteriella infektioner, och då särskilt kroniska sår som de relaterade till diabetes mellitus och trycksår. Detta kan förstås leda till allvarliga konsekvenser för patienterna. Infektioner kan försena läkningsprocessen, till och med stoppa den, vilket ökar risken för amputation och eller för tidig död. Dessutom utgör sårinfektioner en enorm börda för sjukvården. Således finns ett behov av att utveckla strategier för att sänka den personliga och ekonomiska bördan från sårinfektioner.

Ett kritiskt steg mot detta mål skulle vara tidig upptäckt av infektioner. Infektion är en kontinuerlig process. I ett första steg observeras inte de klassiska tecknen på infektion, trots att bakteriell tillväxt redan leder till en sänkt läkningstakt. Medan flera strategier för tidig övervakning av sårstatus har rapporterats, är deras faktiska implementering sällsynt. Detta kan förklaras med att tidig övervakning av infektion behöver ske i hemmiljö, där tillgängliga metoder är för kostsamma eller komplicerade för att kunna implementeras.

I detta projekt kommer vi att ta itu med detta problem. Specifikt kommer vi att utveckla batteri- och trådlösa infektionssensorer som lätt kan integreras i sårförband. Detta kommer att tillhandahålla en lågkostnadslösning för tidig övervakning av infektion som inte kommer att kräva besvärlig utrustning eller utbildade användare. Vi förutser att dessa sensorer kommer att bli ett genombrott i sårhanteringen, eftersom de kommer att möjliggöra rätt insatser mot sårinfektion i tid, vilket minskar både längden och svårighetsgraden hos de behandlingar som behöver administreras.