Fakta

Kontaktperson:
Tomas Peterson
Finansiärer:
  • Centrum för Idrottsforskning
  • SASUF
Ansvarig vid Mau:
Tomas Peterson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Halmstad Högskola
  • Lunds universitet
  • The University of Western Cape
  • Cape Peninsula University of Technology
Projektperiod:
01 oktober 2019 - 31 december 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Sedan 2012 bedriver Malmö universitet tillsammans med Högskolan i Halmstad och Lunds universitet det longitudinella och flervetenskapliga forskningsprojektet Malmö Youth Sport Study (MYSS).

Projektet är en fortsättning på det uppmärksammade Bunkefloprojektet som under nio år kartlade relationen mellan barns hälsa, skolprestation och mängden idrott/fysisk aktivitet i skolundervisningen. Detta projekt följer istället två årgångar högstadieelever vid Malmö idrottsgrundskola.

Projektets syfte

Syftet är att undersöka vilka fysiologiska, sociala och psykologiska faktorer som leder till ett långsiktigt och framgångsrikt idrottsdeltagande. Även elevernas betyg i relation till andra skolformer kommer att analyseras. MYSS har en utpräglat flervetenskaplig konstruktion där naturvetenskapliga/medicinska metoder och perspektiv möter samhällsvetenskapliga ansatser och teorier. Därtill avser projektet att besvara viktiga frågor om barn- och ungdomsidrottens utformning och effekter i gränslandet mellan bred ungdomsaktivitet och snäv talangutveckling. I förgrunden står frågor om effekter av denna skolform, det vill säga vad som händer när man samlar ett antal talangfulla ungdomar i en skola med denna inriktning.

Effektmätning

Effekterna mäts åt tre håll.

  • Dels undrar vi om dessa elever kommer att uppnå bättre idrottsliga prestationer som ungdomar och som vuxna.
  • Dels undrar vi om dessa elever i större utsträckning kommer att fortsätta idrotta och/eller ägna sig åt andra former av fysisk aktivitet längre fram i livet.
  • För det tredje vill vi också undersöka effekterna av denna skolform för elevernas betyg.

Det empiriska materialet är insamlat både för baseline, treårsuppföljning och sexårsuppföljning. En tolvårsuppföljning är planerad till 2025/2026.

Forsknings- och utbildningssamarbete

Sedan 2018 bygger MYSS ett forsknings- och utbildningssamarbete med två universitet i Sydafrika – the University of Western Cape och Cape Peninsula Technological University. Samarbetet utgår ifrån jämförelser mellan Malmö Idrottsgrundskola och Western Cape Sport School, där det idrottsliga innehållet i skolorna är i stor utsträckning detsamma, både till praktik och regler, medan de samhälleliga förutsättningar under vilka det utövas är i stort sett så olika som de kan bli.