MILSA 2.0

Syftet med MILSA 2.0 är att bidra till regional och nationell kunskaps, metod- och policyutveckling genom att undersöka hur hälsan påverkas av migrations- och etableringsprocessen. Kunskapen tillämpas i metodutveckling för effektivare integration. I relation till etableringsprocessen undersöks hälsoläget hos vuxna, barnfamiljer och ungdomar samt effekter av en utökad samhällsorientering breddat till flera samhällsarenor kopplat till socialt kapital, känsla av sammanhang och förmåga att tillgodogöra sig information.

Stöd- och utvecklingsplattform

MILSA utgör en forskningsbaserad stöd- och utvecklingsplattform för en hälsofrämjande arbetsmarknadsetablering i samarbete mellan forskning och praktik. Inom projektet samarbetar forskning och praktik för en gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov och praktisk tillämpning av kunskapsbaserade etableringsinsatser. Det förväntade resultatet är målgruppsanpassade och hälsoinriktade etableringsinsatser som förbättrar förutsättningarna för en effektivare integration på lika villkor.

Delprojekt 

 • hur nyanlända flyktingar mår
 • hur de olika skånska aktörerna agerar när de tar emot nyanlända flyktingar och hur samarbetet kan utvecklas
 • hur fysisk aktivitet kan stimuleras
 • vilket behov nyanlända har av information om hälsa och hur hälsofrågorna kan lyftas nationellt

Rapporter och antologier

MILSA – Grunden läggs

Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige: Delrapport från MILSA 2.0

Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen: Delrapport från MILSA 2.0

Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen: Delrapport från MILSA 2.0

eu-ami-fond_arial_webb.png

Fakta

Kontaktperson:
Slobodan Zdravkovic
Finansiärer:
 • Asyl- migrations- och integrationsfonden AMIF
Ansvarig vid Mau:
Slobodan Zdravkovic
Projektmedlemmar:
Affilierade:
 • Katarina Carlzén och Ragnar Westerling
Samarbetspartners:
 • Länsstyrelsen
 • Region Skåne
 • Nätverket idéburen sektor Skåne
 • Arbetsförmedlingen
 • Lunds universitet
 • Skånska kommuner
 • Försäkringskassan
 • Kommunförbundet Skåne
 • Migrationsverket
 • Uppsala universitet
Projektperiod:
01 september 2016 - 31 mars 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö: