Fakta

Kontaktperson:
Susanne Brogårdh-Roth
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Patentmedelsfonden
Ansvarig vid Mau:
Susanne Brogårdh-Roth
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Johanna Månsson - Lunds universitet
  • Ing-Marie Nilsson - Centrum for Oral Rehabilitering - Folktandvården Norrköping
Projektperiod:
01 augusti 2018 - 30 augusti 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Allt fler för tidigt födda barn överlever tack vare en alltmer utvecklad och framgångsrik intensivvård. Tandvården möter därmed en ny grupp barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt. För tidig födsel kan ge hälsoproblem, kognitiva och motoriska svårigheter. Det finns idag kunskap om konsekvenser under småbarnsåren och uppväxtperioden men betydligt mindre kunskap om vad som händer i vuxen ålder.

De för tidigt födda barnen är en grupp överlevare där en del barn och ungdomar under hela sin uppväxt kommer att ha speciella behov. Det är angeläget att dessa barn och ungdomar också uppmärksammas i tandvårdssammanhang. För tidig födsel bör ses ur ett holistiskt perspektiv där den orala hälsan är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Det finns ett begränsat antal studier som utvärderat hur för tidigt födda barn klarar sin tandvård och hur deras orala hälsa och behandlingsbehov ser ut. Hittills har studier i tandvården visat att för tidigt födda barn klarar sig väl men framförallt de mycket och extremt för tidigt födda barnen kan behöva uppmärksammas.

Dels kan det förekomma problem av psykologisk art och dels avvikelser i tandutveckling såsom mindre tandstorlek, förseningar i tandmognad och ökad förekomst av emaljstörningar. De för tidigt födda barnen kan även ha fler bettavvikelser och ökat behov av tandreglering.

Begränsad kunskap

Kunskapen om hur för tidigt födda barn upplever sin allmänna livskvalitet är begränsad men högst intressant då gruppen har större risk för livslånga problem med hälsa, tillväxt och utveckling. Det finns till vår kännedom inga studier gällande munhälsorelaterad livskvalitet hos för tidigt födda, vidare begränsad kunskap om funktionsstörningar i käksystemet (temporomandibular disorders, TMD) och även ortodontiskt behandlingsbehov i tonåren.

Forskningen inom området är av betydelse så att gruppen för tidigt födda kan försäkra sig om en god oral hälsa i vuxenlivet, inkluderat munhälsorelaterad livskvalitet.