Fakta

Kontaktperson:
Tapio Salonen
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Tapio Salonen
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 juni 2023
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Tillgången till bostad har blivit en av de mest angelägna samhällsfrågorna i Sverige under det senaste decenniet, då sociala implikationer av en mer ojämlik bostadsförsörjning har blivit allt tydligare. Syftet med Nätverk för boende och välfärd (engelska: Housing and Welfare Research Network) är att bygga och stärka relationer samt att skapa förutsättningar för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte inom forskning, men också mellan forskare, praktiker, experter och andra aktörer, som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjning.

Vidare är syftet att skapa kunskap om de nuvarande utmaningarna med bostadsförsörjningen samt att identifiera möjliga lösningar. Nätverket kommer dessutom att bidra till nödvändig forskning om bostadsmarknadens prekaritet, liksom sambandet mellan en alltmer marknadsorienterad bostadsförsörjning och en samhällsutveckling som i allt högre grad kännetecknas av växande inkomstklyftor och ojämlikhet.

Kärnan i forskningsnätverket kommer att bestå av forskare från olika universitet och discipliner, men praktiker med sina perspektiv har en nyckelroll i nätverket. På så vis representerar medlemmarna i nätverket ett brett spektrum av kompetenser – vilket möjliggör en bred förståelse för de brännande utmaningarna med bostadsförsörjningen i dag.

Nätverket kommer att arrangera seminarier på olika teman, där ett ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker är centralt. Några av seminarierna kommer att vara publika och sändas digitalt. Årliga evenemang med tonvikt på konkret samarbete kommer att arrangeras. Fokus ligger på djupgående arbete för att skapa en gemensam förståelse av orsaker till problem för att kunna se till potentiella lösningar. Således kommer nätverket att fungera som en testbädd för innovativa lösningar på den komplexa samhällsutmaning som rör boende och välfärd. Förutom att skapa kunskapsallianser kommer nätverket att utgöra en grund för nya forskningsprojekt.

Till nätverkets webbsida