Fakta

Kontaktperson:
Erin Cory
Finansiärer:
  • Riksbankens Jubileumsfond
Ansvarig vid Malmö universitet:
Erin Cory
Projektperiod:
01 januari 2019 - 01 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

I den här studien utforskas deltagande konstnärliga praktiker som medel att förändra synen på integration i Sverige. Genom att undersöka två Malmö-baserade organisationer, som arbetar med kollaborativa uttrycksformer i en samtid präglad av hög grad av migration avses i projektet tillämpas teoretiska perspektiv kring estetik, performativitet och kulturell geografi och med hjälp av i huvudsak etnografiska metoder och angreppssätt svara på forskningsfrågorna: Hur kan offentliga rum avsedda för deltagande konstärliga praktiker bidra till att förändra samhälleliga diskurser och individuella upplevelser av integration? Vilka konstnärliga praktiker i synnerhet genererar dynamiska förändringar? Vilka nya former av offentligheter och allmänheter framträder genom dessa praktiker?

De två organisationerna diskuteras i relation till varandra, till Malmö Stad och på ett övergripande plan till staten Sverige, för att kunna undersöka statens inblandning i civilsamhällets integrationsprojekt samt förstå samtida initiativ att problematisera den inblandningen på en nivå av deltagande konstnärliga praktiker och vardagsliv. Utöver det kan projektet bidra med kunskap på forskningsfält om migration, urbana studier samt ge förståelse för hur konstnärliga praktiker med multipla teoretiska perspektiv som ramverk kan betraktas utifrån statens eller människors med direkt erfarenhet om migration, men också utifrån medborgare som är födda och uppvuxna i Malmö.