Fakta

Kontaktperson:
Helen Hasslöf
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Helen Hasslöf
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syfte med detta projekt, är att utforska hur miljökommunikation i olika samhällskontexter får betydelse för kunskapsproduktion och handling för klimatomställning. De pågående klimatförändringarna har alltmer kommit att framstå som en akut och kritisk fråga i vår tid, underbyggt av en bred vetenskaplig consensus från FN: s klimatpanel (IPCC).

De senaste rapporterna (2018, 2021) pekar på det kommande decenniet som avgörande för en radikal omvandling av mänsklig verksamhet, för att möjliggöra jordens system att existera inom de planetära gränserna. Det finns ett uttalat behov att studera hur klimatfrågan och omställning kommuniceras i samhället. Detta projekt fokuserar på hur vetenskapliga argument, värderingar och identitet får betydelse, för att bättre förstå hur miljökommunikation praktiseras.

Huvudsakliga frågeställningar

  • Vilka diskurser av klimatkommunikation för omställning framträder i lokala nätverk av gräsrotsrörelser, policypraktiker samt den formella undervisningspraktiken?
  • Vilka subjektspositioner/identiteter framträder som nödvändiga för en radikal omställning?
  • Vilka myter/berättelser möjliggör handlingar för en transformation av samhället och radikala åtgärder för klimatet?

Hittills arbetar projektet med att empiriskt analysera praktiker som Fridays For Future och Extinction Rebellion samt formell utbildning genom lärares syn på deras undervisning i åk 7-9 och gymnasiet.

Projektet utgår från en diskursteoretisk ansats där kunskap skapas utifrån föresatsen att meningsskapande är kontextuell och socialt betingad. Konkurrerande diskurser för sanningsanspråk och motiv för handling analyseras genom de subjektspositioner och utfallsrum/myter som legitimerar dessa handlingar. Projektets forskning förväntas resultera i viktiga analytiska bidrag till det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet samt forskningsmiljön SISEME och LIT, Fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet.