Fakta

Kontaktperson:
Adrian Lundberg
Finansiär:
  • Fakulteten för lärande och samhälle – Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Adrian Lundberg
Samarbetspartners:
  • Philippe Collberg – Lunds universitet
  • Christina Lindh – Högskolan i Kristianstad
Projektperiod:
01 januari 2022 - 30 juni 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet, och projektgruppen består av forskare som representerar lärarutbildningarna på respektive lärosäte.

Syfte

Syftet är att studera i vilken utsträckning lärarutbildningarna förbereder studerande för de krav på kompetens som läraryrket ställer i praktiken. I projektet undersöks det eventuella glappet mellan lärarutbildningarnas innehåll och yrkets faktiska kompetenskrav med utgångspunkt i den bild som rektorer ger av nyutexaminerade lärares (bristande) kunskaper och kompetens.

Metod

Som metodologiskt ramverk används Q-metodik, som är särskilt utformad för att kunna ge en fördjupad bild av en grupp informanters attityder till ett visst ämne. Metodiken inbegriper såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för datainsamling och analys. I ett första skede fokuserar projektet på kompetensen hos nyutexaminerade lärare i grundskolan som den uppfattas av ett 30-tal rektorer i grundskolans årskurs F–9. Datainsamlingen sker dels genom att rektorerna får ta ställning till ett antal påståenden som kan sägas representera synen på lärarkompetens sådan den framträder i tidigare forskning, populärvetenskap, styrdokument och utsagor inhämtade från en pilotstudie, dels genom kvalitativa intervjuer individuellt och i fokusgrupp. Projektet eftersträvar en spridning av informanter vad gäller typen av skola, skolkommun och form av huvudmannaskap. I ett senare skede kompletteras undersökningen med informanter som representerar förskolan och gymnasieskolan, för att kunna ge en heltäckande bild av rektorers syn på nyutexaminerade lärares kompetens.

Resultat

Resultaten från projektet förväntas bidra till förståelsen för de krav och förväntningar som ställs på lärare i praktiken, och i förlängningen för utformningen av lärarutbildningen på respektive lärosäte.