Fakta

Kontaktperson:
Peter Gladoic Håkansson
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Peter Gladoic Håkansson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 februari 2017 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Webbsida:
https://saarelgroup.wordpress.com/ external link icon

Om projektet

Urbanisering är en stark global trend och innebär stora utmaningar för en hållbar utveckling. En ökad globaliserad handel och den nya service- och kunskapsekonomins frammarsch (och den traditionella tillverkningsindustrins tillbakagång) bidrar till att nya kluster skapas. Dessa kluster förläggs ofta till städerna. Snabbt stigande fastighetsvärden i dessa inflyttningsorter leder till omfördelning, vilket resulterar i vad som kan kallas en "urban divide".

För att uppnå en inkluderande utveckling, är det dock inte tillräckligt att bara fokusera på städerna. Istället måste bostadsmarknaden och arbetsmarknaden analyseras simultant och vi måste nå en ökad förståelse av hur dessa marknader interagerar i ett större sammanhang. Markanvändning (det vill säga placeringen av bostäder och arbetsplatser) är även nära kopplat till rörlighet, både för människor, men även för varor och tjänster. Trots detta behandlas ofta boende och transporter som två separata frågor – både när det gäller samhällsplanering och när det gäller analys och forskning.

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med projektet är att genom bättre förståelse för hur marknader interagerar bidra till att utveckla dynamiska analyser av lokal och regional utveckling. Genom att integrera de olika områdena och analysera dessa simultant hoppas vi kunna ställa nya frågor och generera ny kunskap.

Inom detta projekt analyserar vi följande frågeställningar:

  • Hur kan interaktion mellan bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och transportnät bidrar till lokal och regional utveckling?
  • Vilka faktorer kan förklara utvecklingen markanvändning och i vilken utsträckning kan dessa påverkas av styrning och politiska beslut?

Vi använder oss av spatial analys för att koppla individens arbetsplats och bostadsområde i syfte att undersöka följande ämnen:

  • Arbetsmarknadens tillgänglighet och dess effekter på de lokala fastighetsmarknaderna.
  • Strukturella förändringar, sysselsättning och bostadspriser på lokala marknader i Sverige 1990 till 2014.
  • Viljan att betala för nätverksegenskaper: effekter av offentliga transportnät på fastighetspriserna.
  • En longitudinell spatial analys av fastighetspriserna, inkomstskillnader och anställningsmönster i Sverige.