Fakta

Kontaktperson:
Marie Nordström
Finansiär:
  • Eklund Foundation
  • OFRS
  • Patentmedelsfonden
Ansvarig vid Mau:
Marie Nordström
Samarbetspartners:
  • Folktandvården Skåne: Henrik Jansson
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Karies är den vanligaste icke-smittsamma sjukdomen, med konsekvenser såsom smärta, infektioner, förlorade arbets- och skoldagar, svårigheter att äta och prata samt påverkan på livskvaliteten. Kariesförekomsten är ojämnt fördelad på grund av socioekonomiska skillnader. Trots lågt socioekonomiskt status kan vissa individer bibehålla god oral hälsa och därmed uppvisa resiliens, dvs. positivt anpassa sig till motgångar och uttrycka bättre hälsa. Med ett salutogent perspektiv studeras faktorer som skapar hälsa. Fokus är på hälsofrämjande faktorer eller friskfaktorer snarare än på riskfaktorer. Forskning med detta förhållningssätt kan förklara hur resurser, kapacitet och tillgångar främjar och upprätthåller hälsa, även under motgångar i livet.

Syfte

Syftet med denna studie är att identifiera salutogena faktorer bland friska kariesfria ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden och skapa en modell för relevanta interaktioner.

Metod

Studien har en kvalitativ forskningsdesign för att identifiera resiliensfaktorer. Det insamlade datamaterialet består av djupintervjuer med 17 friska kariesfria unga vuxna, 18-23 år, med lågt socioekonomisk status. Individerna att identifierades från Folktandvården Skåne och socioekonomiska variabler hämtades från statistiska centralbyrån (SCB). Djupintervjuerna undersöker hälsofrämjande faktorer genom att ställa frågor om individen och dennes vardag. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analys görs genom kvalitativ innehållsanalys (QCA) enligt Graneheim & Lundman (2004).

Betydelse

Det finns begränsad kunskap om skyddsfaktorer som utvecklar och upprätthåller hälsan hos resilienta unga vuxna. Att främja resiliens genom att stärka förmågor och tillgångar är en väsentlig del av att främja hållbar hälsa och välbefinnande. Genom att förstå sambandet mellan livscykelfaktorer och oral hälsa kan den aktuella studien bidra med en förklaringsmodell som kan användas i framtida hälsofrämjande arbete för att minska hälsoklyftor.