Fakta

Kontaktperson:
Sara Johnsdotter
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Sara Johnsdotter
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Projektets syfte är att analysera myndigheters insatser i fall av misstänkt könsstympning ur ett rättsvetenskapligt proportionalitetsperspektiv. Studien utförs av en antropolog och en jurist. Utifrån analyser av myndighetsdokument, såsom förundersökningar och sociala utredningar i samband med misstänktkönsstympning, samt intervjuer med professionella inom polis och socialtjänst avser vi att belysa de överväganden som görs i samband med insatser för att utreda brott mot könsstympningslagen och/eller för att skydda flickor från misstänkt planerad könsstympning. Redan insamlat finns ett arkiv, som är unikt bådenationellt och internationellt, omfattande alla polisanmälningar och förundersökningar sedan lagen infördes 1982.

Teoretiskt kommer vi att arbeta med ett rättsvetenskapligt perspektiv med fokus på proportionalitetsprincipen, och följande frågor kommer att vara centrala: Hur stort intrång i enskildas integritet anser myndighetsutövarna vara proportionerligt gentemot intresset av att stävja en oönskad praktik? Hur balanserar man mellanmotstridiga lagstiftningar som aktualiseras vid misstanke om könsstympning? Hur påverkar uppfattningar om problemets omfattning i Sverige de val som görs angående insatser i enskilda fall?

Projektet avslutas med rundabordssamtal med nyckelaktörer på detta fält, såsom socialstyrelsen, polismyndigheten, SKL och DO, där projektets slutsatser och eventuella tillämpning diskuteras. Kontinuerligtutbyte sker under projektets gång med en internationell advisory board med forskare från England, Spanien och Australien som bedriver forskning om liknande frågor i sina respektive länder.