Fakta

Kontaktperson:
Anders Stenström
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Anders Stenström
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Under de senaste trettio åren har polisarbetet förändrats på flera genomgripande sätt. Idag utförs polisarbete många gånger i samverkan mellan polisen och kommuner, aktörer i civilsamhället, statliga myndigheter, privatpersoner och företag. Utvecklingen är väldokumenterad inom polisforskningen. Det finns dock lite forskning om vad som sker när många aktörer tillsammans ska samverka mot brott. Vilka effekter har arbetsformen för utövandet av social kontroll, organisatoriska gränsdragningar och rättskipningen? Vems intressen dominerar? Hur översätts gemensamma strategier till handling ”på golvet”? Hur görs avvägningar i praktiken mellan ett effektivt polisarbete och medborgares fri- och rättigheter?

I detta projekt studeras dessa frågor genom en undersökning av Samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms Stad och Polisregion Stockholm. Dessa aktörer har skapat en omfattande och ambitiös samverkansorganisation med målsättningen att minska den faktiska brottslighet och öka tryggheten. Med utgångspunkt i teorier som ser det nya polisiära landskapet från ett nätverksperspektiv studerar projektet hur formella (lagstiftning, regler, resurser och organisatoriska mål) och informella (normsystem, tolkningar, emotioner, professionella identiteter) dimensioner påverkar beslut, resursfördelning, kunskapsproduktion, ansvarsutkrävande och implementering.

För att studera hur arbetet är organiserat används intervjuer med deltagare och observationer av deras arbete. Genom en grundlig empirisk analys bidrar projektet med ny kunskap om hur samverkan i praktiken organiseras och vilka effekter arbetsformen har för deltagare, brottsbekämpningens gränser och medborgare. Resultatet av projektet kommer att redovisas i en populärvetenskaplig skrift riktad till praktiker med ansvar för att samverka mot brott och otrygghet, samt i vetenskapliga artiklar.