Fakta

Kontaktperson:
Claudia Fonseca Alfaro
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Malmö universitet:
Claudia Fonseca Alfaro
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Sociopolitiska studier håller på att komma ikapp utvecklingen av smarta städer. Inom området kritisk smart urbanism, ligger fokus på att undersöka smart-konceptets implementering och inverkan. Det har bedrivits forskning i begränsad utsträckning avseende den globala södern, nämligen avseende Indien, Sydafrika, Chile, och gällande Afrika generellt. Som en reaktion på den begränsade mängden forskning, kommer etnografiska och kvalitativa metoder att användas i detta projekt, med avsikt att utföra en komparativ studie av två smarta städer-projekt i Mexiko. Dessa projekt, Ciudad Creativa Digital och Pueblo Mágico Inteligente, möjliggör ett synliggörande av teknik-drivna urbana utvecklingsmodeller.

Projektets mål är att undersöka hur konceptet smart förstås på lokalpolitisk nivå, att utforska dess vardagliga inverkan, att studera de visioner av utopier som växer fram, och att bidra till kosmopolitiska förhållningssätt.

Projektets syfte är att på tre olika vis bidra till områdena avseende kritisk smart urbanism och postkoloniala urbana studier. Detta nya förhållningssätt öppnar möjligheter för framtida komparativa studier av den globala norden respektive södern. Global hållbarhetsutveckling kräver, i en tid av allt mer urbanisering och global expansion, en förståelse för hur invånare i smarta städer i den globala södern upplever städerna, och de utmaningar och möjligheter som invånarna ställs inför.

Projektet utgör ett bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål nr. 9, 10 och 11.