Fakta

Kontaktperson:
Malin Axelsson
Finansiärer:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle – Institutionen för vårdvetenskap
  • Alice Lindströms studiefond
Ansvarig vid Mau:
Malin Axelsson
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Martina Svensson
Projektperiod:
02 september 2019 - 31 december 2021
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet ingår i forskningsplattformen Research Informed Development of Higher Education and Interdisciplinary Collaboration (RIDHE-IDC).

Samverkan i interprofessionella team anses idag nödvändigt för att optimera vården och maximera kompetensen för att möta utmaningarna i dagens komplexa vård. För att kunna samverka i interprofessionella team behöver studenter inom vårdprofessioner förberedas under sin utbildning avseende interprofessionellt lärande och det anses angeläget att studenterna förbereds tidigt i utbildningen.

Tidigare forskning visar att faktorer såsom utbildning, kön och personlighet har betydelse för studenters beredskap för interprofessionellt lärande men forskningen är begränsad. Personlighet påverkar tankar, känslor och beteende och bidrar till människors olikheter. Aktuellt projekt avser att generera kunskap om beredskap för interprofessionellt lärande hos studenter inom olika vårdprofessioner och vilken betydelse personligheten har för beredskap för interprofessionellt lärande.

Dessutom visar en nyligen genomförd Cochrane review att det saknas forskning kring effekter av interprofessionellt lärande på patientens vård eller upplevelse av vård. Det saknas därmed studier som undersöker patienters erfarenhet av att delta i interprofessionella team trots att flera studier lyfter vikten av att patienten ses som en del i det vårdande teamet. Dessutom finns behov av kunskap om hur närstående till personer som vårdas av interprofessionella team upplever delaktighet i teamet.

Syftet med aktuellt projekt är I) Att undersöka vilka faktorer som påverkar interprofessionellt lärande i relation till beredskap för och kompetens inom interprofessionell samverkan samt personlighetsdrag hos studenter vid läkar-,sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen samt biomedicinska analytikerprogrammet; II) Att utforska patienters erfarenhet av att delta i vården under interprofessionellt lärande; III) Att undersöka närståendes erfarenheter av delaktighet interprofessionella vårdteam.