Fakta

Kontaktperson:
Alexander Engström
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Marie Torstensson Levander
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 april 2018 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektets syfte består av att undersöka möjligheten att samla information om upplevelser av otrygghet med hjälp av en mobilapplikation bland unga vuxna i Malmö. Mobilapplikationen heter STUNDA (Situationell TrygghetsUNdersökningsApplikation) och används delvis för att samla in traditionella data (t.ex. enkätdata) men är främst ämnad för att samla in situationella data genom så kallad Experience Sampling Method (ESM). ESM-undersökningar innebär att forskningspersonerna svarar på frågor om hur de t.ex. mår vid den specifika tidpunkt då de tillfrågas och metodologin är väl lämpad för att integreras i en mobilapplikation. Med hjälp av applikationen kan deltagarna rapportera om sin upplevda trygghet när de får en notifikation och även rapportera otrygga upplevelser retrospektivt. Alla svar kommer att ha en geografisk och tidsmässig stämpel som sparas automatiskt. Genom att samla in data om upplevelser av (o)trygghet och dessutom förse dessa med en tidsgeografisk stämpel kan denna situationella studie bidra med ökad kunskap inom trygghetsforskningen. Situationella aspekter av trygghet diskuteras ofta men de flesta studierna inom fältet bygger sällan på forskningsdata som samlats in på en situationell nivå. Genom teknologisk utveckling och smarta telefoner finns nu bättre möjligheter att samla in adekvata situationella data.

Projektets omfattning kan relateras till olika faser. I den inledande fasen, under våren 2018, utvecklas och testas mobilapplikationen för att säkerställa att instrumentet fungerar väl. Under hösten 2018 kommer STUNDA att användas för att samla in data om situationell otrygghet i en studentpopulation. I ett länge perspektiv är tanken att nya projekt kan startas upp där applikationen används för att samla in data, inte bara om trygghet utan om olika fenomen som har en situationell dimension.

En viktig aspekt av projektet går ut på att rikta in sig mot unga människor. Den yngre populationen är i allmänhet ofta underrepresenterad i självrapportundersökningar och inte minst inom trygghetsstudier. Föreliggande projekt kan skapa förutsättningar för ökad representation av denna åldersgrupp genom att använda en mobilapplikation som undersökningsinstrument. Det kan antas vara enklare att nå ut till en yngre population i och med att smarta mobiltelefoner utgör ett givet inslag i deras vardag.

Sammanfattningsvis kan nyttan av projektet beskrivas utifrån tre grundpelare. Först och främst bidrar projektet med kunskap om möjligheterna att använda smarta telefoner för att undersöka företeelser ur ett situationellt perspektiv. För det andra, och mer specifikt, skapar projektet en möjlighet att studera trygghet ur ett situationellt perspektiv, där deltagarnas upplevelser undersöks när de faktiskt äger rum. Slutligen kan projektet även öka kunskapen om unga människors trygghetsupplevelser.